Số lượt truy cập
21429248
Gói thầu: Tư vấn lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (5/1/2016 10:49)

Bên mời thầu: SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Địa chỉ: Số 60, đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại/fax/email: (08) 3932 6214  Fax: (08) 3932 5269.

1.  Tên gói thầu: Tư vấn lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

-  Loại gói thầu: Tư vấn.

-  Giá gói thầu: 770.836.805 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi triệu tám trăm ba mươi sáu nghìn tám trăm lẻ năm đồng).

-  Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

-   Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi ký hợp đồng đến khi Quy hoạch được duyệt.

2.  Tên dự án: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

3.  Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

4.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5.  Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6.  Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00, ngày 21 tháng 12 năm 2015 đến trước 14 giờ 00, ngày 11 tháng 01 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7.  Địa điểm phát hành HSMT: SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH,      Địa chỉ số 60, đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Vật liệu xây dựng – Số điện thoại 08 3932 6214 - số nội bộ 748, 749).

8.  Giá bán 01 bộ HSMT:  2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng Việt Nam).

9.  Bảo đảm dự thầu: Không.

10.  Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 11 tháng 01 năm 2016.

11.  Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 11 tháng 01 năm 2016.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/