Số lượt truy cập
21225218
Giới thiệu chung
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Quản lý nhà và công sở (5/8/2015 13:11)

Phòng Quản lý nhà và công sở có các chức năng – nhiệm vụ sau:

 1. Công tác quản lý nhà nước về nhà thuộc sở hữu Nhà nước:

 a) Công tác tham mưu:

- Chủ trì soạn thảo để Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng quản lý nhà nước về nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

- Phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện và các phòng, ban cơ quan Sở để theo dõi các biến động về giá trên thị trường bất động sản, phục vụ công tác định giá nhà thuộc sở hữu nhà nước.

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Công thương; Công ty Quản lý nhà; Công ty dịch vụ công ích các quận, huyện.

 b) Công tác chuyên môn:

- Giải quyết hồ sơ phân chia, hợp thức hóa quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước; chuyển quyền thuê nhà, chuyển mục đích sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

- Đề xuất, thực hiện chế độ hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho người có công với Cách mạng theo quy định của pháp luật.

- Đề xuất xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

- Quản lý, đề xuất bố trí quỹ nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở bố trí cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở theo Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Đề xuất tiếp nhận quỹ nhà ở do các cơ quan, đơn vị tự quản chuyển giao.

- Đề xuất các cơ chế bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

- Tham gia định giá nhà, xưởng để xác định tỉ lệ chất lượng còn lại liên phục vụ công tác bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

- Kiểm tra nội nghiệp bản vẽ; xác nhận ý kiến chuyên ngành phục vụ bán nhà xưởng theo giá thị trường.

2. Công tác quản lý nhà nước về trụ sở, công sở, chung cư:

a) Công tác tham mưu:

- Tham mưu trình Giám đốc Sở trong việc tổ chức lập, thẩm định quy hoạch xây dựng hệ thống công sở các cơ quan hành chính Nhà nước, trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố; chỉ đạo việc thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước; về giá, phí, lệ phí quản lý, sử dụng nhà chung cư, nhà công vụ để Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành.

b) Công tác chuyên môn:

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy chế quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì nhà chung cư, trụ sở và công sở.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về công sở trên địa bàn thành phố; tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố.

- Tham gia quản lý, sắp xếp, xử lý quỹ nhà đất do các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp của Trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, thực hiện việc quản lý nhà nước quỹ nhà này phù hợp với thực tế sử dụng và quy định của pháp luật.

- Thực hiện quản lý nhà nước đối với quỹ nhà đất đưa vào công tư hợp doanh theo các chính sách quản lý nhà nước trước đây.

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về công sở theo các tiêu chí sau đây: quản lý về quy hoạch, tỉ lệ chất lượng còn lại và hiện trạng sử dụng.

3. Công tác quản lý nhà nước về nhà thuộc sở hữu tư nhân:

a) Công tác tham mưu:

- Dự thảo để Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng quản lý nhà nước về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân; phối hợp với các Sở ngành triển khai các văn bản này.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các Quyết định về lệ phí liên quan đến nhà ở thuộc sở hữu tư nhân.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở trên địa bàn thành phố; tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về nhà ở.

- Hướng dẫn cho các quận, huyện về nghiệp vụ cấp và chỉnh sửa số nhà cho cá nhân.

b) Công tác chuyên môn:

- Giải quyết các hồ sơ, công văn của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến nhà ở thuộc sở hữu tư nhân.

- Thực hiện xác nhận phần vắng thuộc sở hữu tư nhân trên địa bàn thành phố, phục vụ công tác hoàn trả phần vắng theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 08/01/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Định giá nhà, xưởng thuộc sở hữu tư nhân phục vụ công tác xét xử, thi hành án của Tòa án nhân dân thành phố, Thi hành án thành phố.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy chế cấp và chỉnh sửa số nhà.

4. Công tác xử lý nhà, đất thuộc diện cải tạo theo Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

a) Công tác tham mưu:

- Dự thảo để Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện về nghiệp vụ liên quan đến xử lý nhà đất theo Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11.

b) Công tác chuyên môn:

- Xử lý hồ sơ nhà theo Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại:

a) Đăng ký, trình Giám đốc ban hành Quyết định kiểm tra định kỳ hàng năm, trong đó có các công tác thuộc chức năng của phòng.

b) Tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

c) Giải quyết lần đầu các đơn, thư khiếu nại liên quan đến nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/