Số lượt truy cập
21429291
Giới thiệu chung
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Pháp chế (5/8/2015 13:10)

Phòng Pháp chế có các chức năng – nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện công tác xây dựng pháp luật;

2. Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

3. Thực hiện công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

4. Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

5. Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

6. Thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước: chủ trì, phối hợp với phòng chuyên môn có liên quan, tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: tham mưu Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

8. Thực hiện công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng như: tham gia lấy ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng theo chỉ đạo của Giám đốc Sở; chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan, tham mưu trình Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở;

9. Thực hiện đăng công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân theo Thông tư 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014;

10. Quản lý Hội, Hiệp hội ngành xây dựng trên địa bàn thành phố;

11. Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực do Sở Xây dựng quản lý, theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/