Số lượt truy cập
21429242
Thông tin báo cáo thống kê
Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2015 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (30/6/2015 15:36)

 1. Công tác cải cách hành chính

Trong 6 tháng, đã thụ lý 7.242 hồ sơ hành chính, kết quả đã giải quyết 5.901 hồ sơ hành chính, hiện đang thụ lý giải quyết 2.151 hồ sơ, cụ thể như sau:

a) Hồ sơ quản lý chi phí đầu tư và thẩm tra thiết kế dự toán: Đã giải quyết 35 hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu, với tổng giá trị duyệt 2.487 tỷ đồng, tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất 8,6 tỷ đồng; cấp 04 Giấy phép thầu dự án nhóm B, nhóm C cho nhà thầu nước ngoài; thẩm định 11 hồ sơ thiết kế xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn có tính chất ngân sách, với tổng giá trị phê duyệt 469 tỷ đồng, tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất 54 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 21.087 m2; thẩm định 02 hồ sơ thiết kế xây dựng công trình vốn ngoài ngân sách, tổng diện tích sàn xây dựng 39.661 m2; có văn bản hướng dẫn thực hiện cho 29 trường hợp; chủ đầu tư đề nghị rút 02 hồ sơ. Hiện đang thụ lý 18 hồ sơ (05 hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu; 08 hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng công trình có nguồn vốn có tính chất ngân sách; 05 hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng công trình vốn ngoài ngân sách).

b) Thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý đầu tư: Đã thẩm định, phê duyệt 38 dự án, gồm: Phê duyệt 03 dự án phát triển nhà ở; thẩm định thiết kế cơ sở 09 dự án, có tổng mức đầu tư là 4.989,889 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 468.576 m2; phê duyệt 19 dự án nhóm B, nhóm C, có tổng mức đầu tư được duyệt 1.742,509 tỷ đồng (so với cùng kỳ, giảm 804,585 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 31,59%), tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất là 132,4 tỷ đồng, có tổng diện tích sàn xây dựng là 84.465,8 m2; Phê duyệt 07 hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, có tổng mức đầu tư được duyệt là 30,37 tỷ đồng, tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất 1,2 tỷ đồng. Có văn bản hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ 36 dự án; chủ đầu tư tự rút hồ sơ về chỉnh sửa 09 dự án. Hiện đang thụ lý 16 hồ sơ (05 dự án phát triển nhà ở; 02 hồ sơ góp ý kiến thiết kế cơ sở; 08 dự án nhóm B, nhóm C; 01 hồ sơ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật).

c) Thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở: Thẩm định trình Ủy ban nhân dân Thành phố 48 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, trong đó: 14 hồ sơ công nhận chủ đầu tư, so với cùng kỳ, tăng 04 dự án, diện tích sàn xây dựng giảm 1.447.455,2 m2, tổng mức đầu tư dự kiến giảm 3.806,6 tỷ đồng; 28 hồ sơ chấp thuận đầu tư, so với cùng kỳ, tăng 14 dự án, diện tích sàn xây dựng tăng 972.908,9 m2, quy mô đầu tư tăng 13.440 căn hộ chung cư, 1.206 nhà ở riêng lẻ, tổng mức đầu tư dự kiến tăng 46.227,8 tỷ đồng; đăng tải thông tin mời gọi đầu tư 04 dự án phát triển nhà ở trên Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng; trình Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương mời gọi đầu tư 02 dự án phát triển nhà ở. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận (huyện) tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ mời gọi đầu tư 06 dự án phát triển nhà ở. Hiện đang thụ lý 17 hồ sơ (07 hồ sơ công nhận chủ đầu tư; 10 hồ sơ chấp thuận đầu tư).

d) Cấp Giấy phép xây dựng: Toàn Thành phố đã cấp được 26.926 Giấy phép xây dựng (so với cùng kỳ, tăng 4.130 Giấy phép xây dựng, tỷ lệ tăng 18,117%), với tổng diện tích sàn xây dựng 8.201.493,94 m2 (so với cùng kỳ, tăng 2.202.250,81 m2, tỷ lệ tăng 36,708%), trong đó, Sở Xây dựng cấp 114 Giấy phép xây dựng (so với cùng kỳ, tăng 45 Giấy phép xây dựng, tỷ lệ tăng 65,217%), với tổng diện tích sàn xây dựng 1.832.442,92 m2 (so với cùng kỳ, tăng 1.122.556,08 m2, tỷ lệ tăng 158,13%). Ban hành văn bản hướng dẫn cho 95 trường hợp; chủ đầu tư tự rút 79 hồ sơ. Hiện đang thụ lý 26 hồ sơ (22 hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng; 03 hồ sơ thay đổi thiết kế; 01 hồ sơ thẩm định thiết kế).

đ) Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng: Đã cấp 5.030 chứng chỉ, gồm: 2.117 chứng chỉ giám sát thi công, 456 chứng chỉ kiến trúc sư, 1.048 chứng chỉ kỹ sư xây dựng, 572 chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, 151 chứng chỉ định giá bất động sản, 390 chứng chỉ môi giới bất động sản; ban hành văn bản hướng dẫn 430 hồ sơ; tự rút 98 hồ sơ. Hiện đang thụ lý 2.060 hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

e) Công tác công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng: Đã công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của 68 tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; đề nghị 05 tổ chức, cá nhân tiếp tục bổ túc hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Xây dựng Quy trình giải quyết hồ sơ công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; báo cáo Bộ Xây dựng về danh sách tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình đã được công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng. Hiện đang thụ lý 14 hồ sơ.  

Công tác khảo sát sự hài lòng của khách hàng: Qua kết quả thăm dò sự hài lòng của 5.901 khách hàng, có 773 phiếu khảo sát có ý kiến (chiếm tỷ lệ 13,09%), tỷ lệ khách hàng hài lòng đạt 96,82%.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính: Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015; triển khai thực hiện rà soát thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 6413/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, để đề xuất rút ngắn thời gian, thủ tục tại Quy trình thực hiện thủ tục hành chính đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu; rà soát, thống kê, lập danh mục các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, quản lý của Sở và danh mục các nhóm thủ tục hành chính được giải quyết theo quy trình liên thông.

2. Quản lý xây dựng

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra chủ đầu tư thực hiện việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu của các công trình, dự án trọng điểm của Thành phố; thực hiện thường xuyên công tác hướng dẫn cho chủ đầu tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn có tính chất ngân sách; theo dõi, nắm bắt tình hình biến động của thị trường để kịp thời hướng dẫn điều chỉnh chi phí đầu tư xây dựng và cập nhật vào chỉ số giá xây dựng; công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Thành phố định kỳ theo quy định; xây dựng Bộ đơn giá xây dựng cơ bản của Thành phố trên cơ sở các Bộ Định mức dự toán xây dựng cơ bản được Bộ Xây dựng công bố từ năm 2012 - 2014. Tổ chức kiểm tra việc tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong các hoạt động xây dựng công trình; thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án xây dựng công trình dân dụng nhóm B, nhóm C và dự án nhà ở xã hội sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố do Sở phê duyệt, theo quy định.

Hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình: Theo dõi, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận (huyện) giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy phép xây dựng; hướng dẫn quy định pháp luật và Quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến cấp phép xây dựng, qua đó, bồi dưỡng về nghiệp vụ, nhằm thống nhất thực hiện giữa công tác cấp Giấy phép xây dựng và công tác kiểm tra công trình xây dựng theo quy định; kiểm tra công tác cấp Giấy phép xây dựng, tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân và huyện Nhà Bè, đồng thời, rà soát thực hiện tốt Quy trình cấp phép xây dựng, tại quận - huyện.

Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

a) Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình: Thông báo kết quả kiểm tra 31 công trình xây dựng; 31 Kế hoạch kiểm tra; tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch 29 công trình, so với cùng kỳ, tăng 13 công trình, tỷ lệ tăng 81,25%; hướng dẫn hoàn chỉnh thủ tục cho 26 công trình xây dựng; phối hợp với các cơ quan chuyên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu 21 công trình đưa vào sử dụng, so với cùng kỳ, giảm 14 công trình, tỷ lệ giảm 35%.

b) Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình: Ban hành 12 Thông báo kết quả kiểm tra công trình xây dựng; 09 Kế hoạch kiểm tra; tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch 09 công trình xây dựng, so với cùng kỳ năm 2014, tăng 03 công trình, tỷ lệ tăng 50%; hướng dẫn hoàn chỉnh thủ tục cho 13 công trình xây dựng.

c) Công tác kiểm tra định kỳ: Tổ chức kiểm tra tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về công tác quản lý chất lượng công trình và an toàn trong xây dựng, đối với 18 công trình xây dựng theo Kế hoạch, so với cùng kỳ, giảm 02 công trình, tỷ lệ giảm 10%.

d) Công tác phối hợp kiểm tra hiện trạng công trình: Đã phối hợp với cơ quan chuyên ngành kiểm tra hiện trạng 37 công trình.

đ) Công tác giải quyết sự cố công trình xây dựng: Hướng dẫn giải quyết 06 sự cố công trình xây dựng, gồm: Sự cố sập cẩu tại công trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự, Quận 10; sự cố sập dàn giáo tại công trình xây dựng Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ khu vực phía Nam, Quận 11; sự cố ngã xe Cần cẩu tại công trình xây dựng Văn phòng kết hợp căn hộ, Quận 4; sự cố rơi khối bê tông đối trọng cần cẩu tại tầng thượng công trình số 19 đường Cao Thắng, Quận 3; sự cố nghiêng nhà số 72/34/20A đường Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận; sự cố công trình xây dựng số 24 đường Lê Thánh Tôn, Quận 1.

Tổ chức quản lý tình hình hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: Hướng dẫn cho 38 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng về công tác quản lý tình hình hoạt động, thực hiện Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng (mã số QCVN 16:2014/BXD) và đăng ký thông tin về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định; cập nhật thông tin 143 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng mới được công nhận; lũy kế từ đầu năm đến nay, có 17 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng mới được công nhận; theo dõi, tổng hợp danh sách 129 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc đối tượng kiểm tra tình hình hoạt động năm 2015.

3. Quản lý nhà và công sở

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước: Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định; hướng dẫn giải quyết vướng mắc về miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; hướng dẫn thực hiện công tác bồi trường, hỗ trợ phần diện tích chênh lệch của các căn hộ thuộc sở hữu nhà nước tại chung cư Ngô Gia Tự, Quận 10; phối hợp tham mưu di dời 11 hộ gia đình còn lại đang cư ngụ tại lô IV, lô VI cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh; hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong xác định giá bán nhà đối với các trường hợp bán nhà theo 02 cơ chế giá; hướng dẫn thực hiện chủ trương sửa chữa nhà thuộc sở hữu nhà nước; triển khai thực hiện xử lý di dời các hộ dân ở đan xen trong khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các quận (huyện). Trong 06 tháng, đã giải quyết 3.102 hồ sơ, so với cùng kỳ, tăng 1.640 hồ sơ, tỷ lệ tăng 212,2%, cụ thể như sau: 789 hồ sơ bán nhà; 581 hồ sơ theo Nghị quyết 755/NQ-CP, nhà sở hữu tư nhân và chung cư; 1.228 hồ sơ về quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước; 504 hồ sơ bố trí nhà ở xã hội và công sở. Hiện đang thụ lý 391 hồ sơ.

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, công sở, trụ sở làm việc; chế độ bảo hành, bảo trì nhà ở, công sở, trụ sở làm việc: Báo cáo xin ý kiến Bộ Xây dựng hướng dẫn về chi phí quản lý vận hành và bảo trì nhà chung cư; kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng, bảo trì phần sở hữu chung, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, hoạt động của Ban Quản trị và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc bàn giao, vận hành nhà chung cư; báo cáo đề xuất xử lý nhà, đất do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tự quản, bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự xây dựng nhà ở. Lấy ý kiến góp ý để hoàn chỉnh dự thảo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố.

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tham mưu xây dựng Đề án và phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt hỗ trợ về nhà ở (đợt 1 và đợt 2) cho 2.295 trường hợp người có công với cách mạng theo quy định.

Quản lý nhà ở công vụ: Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc thiết kế, tiêu chuẩn diện tích sử dụng và trang bị nội thất nhà ở công vụ; kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý năm 2015; tham mưu ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở công vụ do Thành phố quản lý.

4. Chương trình phát triển nhà ở

Công tác phát triển nhà ở tái định cư: Hoàn thành 01 dự án, với tổng số 400 căn hộ, có diện tích sàn xây dựng 25.040 m2; hướng dẫn các quận (huyện) giải quyết vướng mắc về chính sách tái định cư cho 77 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi 08 dự án trọng điểm; tổng hợp và đề xuất cân đối, điều chuyển 389 căn hộ và nền đất tái định cư cho 17 dự án trọng điểm; giải quyết vướng mắc về phương thức thực hiện 01 dự án phát triển nhà ở tái định cư, với tổng quy mô 2.583 căn hộ. Về Chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm: Lũy kế đến nay, đã xây dựng hoàn thành và nghiệm thu bàn giao 2.460/12.260 căn, trong đó, đã bố trí sử dụng 1.460/2.460 căn, đạt tỷ lệ 59%.

Công tác di dời, tháo dỡ, cải tạo và xây dựng mới chung cư cũ và công tác quản lý chung cư: Đã di dời 1.369 hộ gia đình, cá nhân tại 03 dự án chung cư cũ, hư hỏng; đã tháo dỡ 260 căn nhà của lô G chung cư Ngô Gia Tự, Quận 10, với tổng diện tích sàn tháo dỡ 14.140 m2; đã cải tạo 288 căn hộ của lô B, D, J chung cư Lý Thường Kiệt, Quận 11, với tổng diện tích sàn 10.340 m2 và xây dựng hoàn thành 01 Block cụm chung cư Tân Phước 3, Quận 11, với 444 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng mới là 27.760 m2. Phối hợp với các quận (huyện) kiểm tra thực địa, hướng dẫn nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện di dời, tháo dỡ, cải tạo và xây dựng mới 10 chung cư thay thế chung cư cũ trên địa bàn quận 1, 4, 5, 6, 11, Bình Thạnh. Rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện thay thế các chung cư hư hỏng nặng giai đoạn 2010 - 2015 và đề xuất chỉ tiêu thay thế các chung cư hư hỏng nặng, chỉnh trang ô phố, giai đoạn 2015 - 2020, nhằm tổ chức lại đời sống dân cư, tăng mức độ tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ công, tăng khả năng cải thiện hạ tầng kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng về nhà ở của nhân dân Thành phố.

Công tác phát triển nhà lưu trú công nhân: Hướng dẫn 08 nhà đầu tư giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án; đã khánh thành nhà lưu trú công nhân tại khu chế xuất Linh Trung 2; lấy ý kiến góp ý về việc tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 23-TB/BCĐQHLĐ ngày 27/11/2014 của Ban Chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Công tác phát triển và quản lý nhà ở xã hội:

a) Công tác phát triển nhà ở xã hội: Khởi công 01 công trình có quy mô 168 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng 12.273 m2; trình Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư 03 dự án nhà ở xã hội; hướng dẫn và hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện 08 dự án nhà ở xã hội.

b) Công tác quản lý nhà ở xã hội: Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xác lập và xét duyệt cho thuê, thuê mua 328 nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đợt 1 năm 2015, tại các chung cư, gồm: Chung cư số 19/19 đường Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình; chung cư số 26 đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, quận Gò Vấp; chung cư số 481 đường Bến Ba Đình, Quận 8 và chung cư số 241/1/25C đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, Quận 6. Đồng thời, kiểm tra tình hình và tiến độ thực hiện các thủ tục bàn giao nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; đề nghị Quỹ phát triển nhà ở Thành phố công khai về cơ cấu giá thuê, thuê mua, đồng thời, giải thích cho các đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, chủ đầu tư đã bán được 745 căn hộ nhà ở xã hội có nguồn vốn ngoài ngân sách; đã cho thuê, thuê mua 341 căn hộ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Công tác tham gia xây dựng nông thôn mới: Kiểm tra thực địa và công nhận các xã hoàn thành tiêu chí về nhà ở, tại các huyện Củ Chi, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn; tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới Thành phố thẩm định và công nhận huyện Nhà Bè đạt tiêu chí về nhà ở trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn.

Chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá: Góp ý kiến về chỉ số đo lường nhà ở (01 trong 05 chiều nghèo); Phối hợp rà soát, tính toán số hộ có khó khăn về nhà ở theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015.

5. Quản lý về vật liệu xây dựng

Thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

a) Lập Quy hoạch phát triển VLXD thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Tổ chức lập Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trình Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời, phối hợp với Cục Hải quan Thành phố và Cục Thống kê Thành phố, thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác lập quy hoạch, như: số liệu về dân số, lao động; số liệu về kinh tế - xã hội; thông tin hoạt động trong lĩnh vực VLXD, giá trị, sản lượng sản xuất VLXD; tình hình sử dụng công nghệ, máy móc thiết bị sản xuất VLXD hiện đang được sử dụng phổ biến. Hiện đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch theo quy định.

b) Chương trình điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất VLXD: Tổ chức tập huấn về công tác điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất VLXD trên toàn địa bàn Thành phố, cho thành viên Tổ công tác liên ngành, Tổ giúp việc, doanh nghiệp sản xuất VLXD, bao gồm: Danh sách các cơ sở sản xuất VLXD thực hiện điều tra, khảo sát; mẫu phiếu điều tra, khảo sát; sổ tay hướng dẫn. Trên cơ sở đó, tổ chức thực hiện công tác điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất VLXD trên toàn địa bàn Thành phố.

c) Chương trình điều tra khảo sát, thu thập thông tin về nguồn nguyên liệu sản xuất VLXD, chủng loại VLXD tiêu biểu của 7 tỉnh thuộc Vùng Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp tục phối hợp thực hiện Bản thỏa thuận hợp tác trong công tác quản lý, phát triển VLXD trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và 07 tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020; tổng hợp thông tin do Sở Xây dựng các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Tiền Giang, Long An, Bình Phước cung cấp, để xây dựng sản phẩm của Chương trình có giá trị lâu dài và phát hành rộng rãi, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, cũng như hoạt động của doanh nghiệp (thông tin bao gồm: Các mỏ khoáng sản làm VLXD; loại VLXD tiêu biểu, thế mạnh sản xuất và tiêu thụ tại địa phương; các khu công nghiệp, khu kinh tế có thu hút sản xuất VLXD; các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư sản xuất VLXD tại địa phương) và triển khai thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khảo sát vật liệu xây dựng và sơ kết 01 năm Chương trình liên kết, phát triển vật liệu xây dựng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Triển khai thực hiện công bố giá VLXD và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố: Phối hợp thực hiện công tác thu thập thông tin về giá, tình hình thị trường VLXD trên địa bàn Thành phố (tại một số cửa hàng kinh doanh VLXD; Cổng thông tin điện tử Tạp chí chuyên ngành; các Hội và Hiệp hội VLXD), để tham khảo, rà soát, đối chiếu, phục vụ cho việc xây dựng Bảng công bố giá VLXD và trang trí nội thất, đáp ứng yêu cầu phổ biến và làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định. Đã công bố Bảng giá VLXD và trang trí nội thất quý I/2015 trên địa bàn Thành phố; hiện đang xây dựng Bảng công bố giá VLXD và trang trí nội thất quý II/2015.

Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, sản xuất, kinh doanh VLXD: Tổ chức phổ biến và triển khai Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Quyết định số 1586/QĐ-BXD ngày 30 ngày 12 năm 2014 của Bộ Xây dựng về phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu gốm, sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam đến năm 2020; tổ chức triển khai phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa VLXD (mã số QCVN 16:2014/BXD); triển khai thực hiện quy định về việc các phòng thí nghiệm trực thuộc Sở Xây dựng tham gia công tác đánh giá hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thử nghiệm, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và đăng ký hồ sơ công bố hợp quy theo quy định; rà soát, tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa VLXD chưa thực hiện công bố hợp quy, để hướng dẫn, đôn đốc thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy và báo cáo tình hình chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD theo quy định.

Thực hiện thủ tục “Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD”: Đã tiếp nhận 1.060 hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 (so với cùng kỳ, tăng 148 hồ sơ, tỷ lệ tăng 16,23%), trong đó: nhập khẩu 942 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 88,86%; sản xuất trong nước 118 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 11,13% (so với cùng kỳ, hồ sơ nhập khẩu tăng 108 hồ sơ, tỷ lệ tăng 12,95%; hồ sơ sản xuất trong nước tăng 40 hồ sơ, tỷ lệ tăng 51,28%); mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là gạch (645 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 68,47%), kính (95 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 10,08%); thị trường nhập khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Tây Ban Nha, Malaysia, Thái Lan. Đã thông báo tiếp nhận 954 hồ sơ sản phẩm đủ điều kiện, 41 hồ sơ không đủ điều kiện, danh nghiệp đề nghị rút lại 31 hồ sơ. Hiện đang thụ lý trong hạn 34 hồ sơ.

Quản lý chất lượng hàng hóa VLXD lưu thông trên thị trường; tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh VLXD: Tổ chức kiểm tra nhà máy sản xuất bê tông trộn sẵn của Công ty Cổ phần Bê tông Fico Pan - United; kiểm tra và đề xuất xử lý 25 doanh nghiệp vi phạm hành chính về lĩnh vực VLXD, đồng thời, có văn bản đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, đơn vị liên quan, xử lý vi phạm hành chính các doanh nghiệp không tuân thủ quy định về sản xuất, kinh doanh có sản phẩm lưu thông trên địa bàn Thành phố. Tổ chức kiểm tra sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng năm 2015 theo Kế hoạch; qua kiểm tra, đã thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa đối với 14 loại VLXD sử dụng tại 05 công trình và 09 loại VLXD sản xuất, kinh doanh tại 04 doanh nghiệp; lựa chọn đơn vị phối hợp thực hiện lấy mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD theo quy định; hiện đang tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra sơ bộ việc sử dụng vật liệu xây dựng tại 10 công trình xây dựng.

Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) trong các công trình xây dựng: Cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu về các dự án, công trình xây dựng thuộc đối tượng sử dụng VLXKN, đã được cấp phép xây dựng và phê duyệt dự án đầu tư, từ năm 2013 đến nay; phổ biến về việc cụm thiết bị công nghệ sản xuất gạch không nung xi măng - cốt liệu do Công ty TNHH Thiết bị Gia Hưng nghiên cứu, phát triển được phép chuyển giao và áp dụng rộng rãi trên toàn quốc theo quy định; tổ chức khảo sát thực tế về tình hình sử dụng VLXKN trong công trình xây dựng, để nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và phục vụ công tác quản lý của ngành. Trên cơ sở đó, hướng dẫn cho 58 chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về việc sử dụng VLXKN, tại 74 dự án. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng cường sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, tại Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

6. Về phát triển đô thị

Chương trình di dời, tái định cư 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh, rạch: Đã thực hiện di dời, giải phóng mặt bằng 215 hộ, nâng tổng số hộ đã thực hiện di dời thuộc Chương trình là 10.668hộ/15.000 hộ, đạt tỷ lệ 71,5% theo Kế hoạch. Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận - huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan, rà soát, tổng hợp tình hình giải quyết nhà ở trên và ven kênh, rạch giai đoạn 2010 - 2015 và dự thảo Chương trình chỉnh trang đô thị với trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh giải quyết nhà ở trên và ven kênh rạch giai đoạn 2015 - 2020.

Về các dự án cải thiện môi trường đô thị, nâng cao năng lực quản lý đô thị; các dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới: Báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố về khung pháp lý, mức hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội không thu hồi đất, không bồi thường thiệt hại (về đất hoặc tài sản khác gắn liền với đất), có nhà ở bị hạn chế khả năng sử dụng và có hoàn cảnh khó khăn. Kiểm tra thực tế tình hình đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tại 25 dự án phát triển nhà ở, dự án phát triển khu đô thị; chủ động phối hợp xây dựng Chương trình phát triển đô thị, xác định Khu vực phát triển đô thị; phối hợp thực hiện các chương trình bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường đô thị và Dự án thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong ngành xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Góp ý Dự thảo Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa TP.HCM và TP.Rotterdam trong giai đoạn tiếp theo 2016 - 2018.

7. Tình hình thị trường bất động sản

Công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản: Tiếp tục tập trung triển khai nghiên cứu Đề án phát triển thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 theo kế hoạch được duyệt; phối hợp đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản quý IV/2014 và cả năm 2014 trên địa bàn Thành phố. Tổ chức kiểm tra việc huy động vốn đối với hình thức bán sản phẩm hình thành trong tương lai của 06 dự án, với tổng số 404 căn hộ, có diện tích sàn căn hộ là 36.244 m2 và 10 nền nhà phố, biệt thự có diện tích 6.588 m2; tổng giá trị 946,3 tỷ đồng (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm 2% phí bảo trì).

Điều chỉnh cơ cấu căn hộ, chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ: Có 01 dự án được phép chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, Thành phố đã chấp thuận cho phép chuyển đổi 09 dự án đủ điều kiện, với quy mô 4.024 căn hộ, tăng thêm 4.151 căn hộ thành 8.175 căn hộ.

Chuyển đổi nhà ở thương mại căn hộ diện tích lớn thành diện tích nhỏ: Trong 6 tháng đầu năm, không tiếp nhận hồ sơ mới. Lũy kế đến nay, Thành phố đã cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ của 11 dự án đủ điều kiện, với quy mô 6.184 căn hộ, tăng lên 1.626 căn hộ thành 7.810 căn hộ.

Tình hình cho vay và giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng: Trong 6 tháng đầu năm (tính đến ngày 15/5/2015), hạn mức tín dụng cam kết là 1.491,8 tỷ đồng; giải ngân được 914,32 tỷ đồng (79,83 tỷ đồng cho 03 doanh nghiệp và 834,5 tỷ đồng cho 2.236 cá nhân). Lũy kế đến ngày 15/5/2015, hạn mức tín dụng cam kết là 3.004,77 tỷ đồng, cho 3.974 khách hàng (708 tỷ đồng cho 03 doanh nghiệp và 2.296,77 tỷ đồng cho 3.971 cá nhân); giải ngân được 1.668,51 tỷ đồng (440,19 tỷ đồng cho 03 doanh nghiệp và 1.228,32 tỷ đồng cho 3.680 cá nhân).

Giải quyết hàng tồn kho bất động sản: Theo số liệu rà soát, thống kê vào cuối năm 2012, có 14.490 căn hộ tồn kho. Lũy kế đến nay, đã bán được 8.501 căn, chiếm tỷ lệ 58,67%.

Tình hình chuyển nhượng dự án: Trình Ủy ban nhân dân Thành phố chuyển nhượng 03 dự án, trong đó có 02 dự án đã được Ủy ban nhân dân chấp thuận và 01 dự án  đang xem xét.

8. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiếp công dân: Đã tổ chức tiếp 198 lượt công dân, giảm 14 lượt so với cùng kỳ, tỷ lệ giảm 6,6%, trong đó, lãnh đạo Sở tiếp 31 lượt, tiếp theo Thư mời 14 lượt (trong đó, có 11 lượt mời đượng sự giải quyết hồ sơ liên quan đến lĩnh vực khiếu nại, tố cáo). Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân”.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Công tác giải quyết khiếu nại: Đã tiếp nhận 53 đơn, nâng tổng số đơn phải giải quyết là 56, trong đó: 48 đơn thuộc thẩm quyền, trách nhiệm tham mưu của Sở; 08 đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Kết quả đã giải quyết 38 đơn, trong đó, đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết 22 vụ khiếu nại, chuyển sang 06 tháng cuối năm tiếp tục giải quyết 10 đơn.

b) Công tác giải quyết tố cáo: Đã nhận 04 đơn, trong đó, có 03 đơn không đủ điều kiện thụ lý theo quy định. Hiện đang giải quyết 01 đơn.

9. Công tác kiểm tra công trình xây dựng và tổ chức thực hiện Quyết định đã có hiệu lực pháp luật

 Kiểm tra công trình xây dựng: Tổ chức kiểm tra 39.414 lượt công trình xây dựng (so với cùng kỳ, tăng 19.936 lượt, tỷ lệ tăng 102,35%), đã phát hiện 1.495 vụ vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng, so với cùng kỳ, tăng 563 vụ, tỷ lệ tăng 60,41%, trong đó: Không phép 793 vụ, chiếm tỷ lệ 53,04% (so với cùng kỳ, tăng 112 vụ, tỷ lệ tăng 16,44%); Sai phép 342 vụ, chiếm tỷ lệ 22,88% (so với cùng kỳ, tăng 135 vụ, tỷ lệ tăng 65,21%); vi phạm khác 360 vụ, chiếm tỷ lệ 24,08% (so với cùng kỳ, tăng 316 vụ, tỷ lệ tăng 718,18%). Đã ban hành ban hành 712 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng, với tổng số tiền phạt là 5,2 tỷ đồng.

Tổ chức thực hiện Quyết định đã có hiệu lực pháp luật: Trong 6 tháng đầu năm, nhận mới 712 Quyết định, nâng tổng số Quyết định phải thực hiện là 1.164 Quyết định, trong đó: Đã chấp hành đóng phạt 293 Quyết định; chưa chấp hành đóng phạt là 419 Quyết định. Kết quả đã tổ chức thực hiện xong 143 Quyết định, ban hành 85 Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính. Chuyển sang 6 tháng cuối năm, tiếp tục tổ chức thực hiện 1.021 Quyết định.

10. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Qua giải quyết hồ sơ hành chính về đầu tư xây dựng cơ bản, đã tiết giảm hơn 196,2 tỷ đồng.

Công tác phòng, chống tham nhũng

a) Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tuyên truyền, phổ biến các quy định và tình hình thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, cho 154 cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Sở.

b) Công tác thanh tra, kiểm tra

- Thanh tra hành chính: Thực hiện 02 Đoàn Thanh tra, kiểm tra hành chính theo Kế hoạch, trong đó: 01 Đoàn đã báo cáo kết quả kiểm tra (Đoàn kiểm tra tình hình sử dụng Biên bản kiểm tra công trình, Biên bản vi phạm hành chính); 01 Đoàn đã công bố Quyết định thanh tra (Đoàn Thanh tra việc thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 12).

- Thanh tra chuyên ngành: Thực hiện 03 Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo Kế hoạch, trong đó: 01 Đoàn đang dự thảo Kết luận thanh tra (Đoàn Thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Chung cư MB Babylon); 01 Đoàn đã công bố Quyết định thanh tra (Đoàn Thanh tra Dự án Chung cư Sacomreal 584, tại số 785/1 đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú); 01 Đoàn đang dự thảo báo cáo kết quả thanh tra (Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước: Chung cư Tecco Green Nest, đường Phan Văn Hớn, Quận 12; Chung cư Astoria, phường Bình Trưng Tây, Quận 2; Chung cư Trường Thọ First Home.

- Đoàn kiểm tra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố: Đang thực hiện 02 Đoàn, trong đó: 01 Đoàn đang hoàn chỉnh Báo cáo kết quả kiểm tra 19 Dự án phát triển nhà ở được chuyển đổi từ căn hộ diện tích lớn sang diện tích nhỏ, từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội; 01 Đoàn đang tổng hợp hồ sơ, lập Báo cáo trình Ủy ban nhân dân Thành phố về giải quyết đơn của ông Nguyễn Thái Học, đại diện các hộ dân chung cư thuộc dự án 584 Lilama SHB Building, số 384 Trịnh Đình Trọng, quận Tân Phú.

11. Công tác pháp chế và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Công tác pháp chế: Triển khai Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; rà soát, bãi bỏ văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố; thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố; góp ý dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức pháp luật của nhân dân trên địa bàn Thành phố; Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

- Góp ý 8 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động xây dựng (Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở; Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Nghị định chính phủ về phá dỡ nhà chung cư cũ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với một số đối tượng cán bộ, công chức lãnh đạo thuộc cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và Đoàn thể có khó khăn về nhà ở; Quyết định của Thủ tướng chính phủ về miễn, giảm tiền sử dụng đất; Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng; Quyết định thay thế Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Ngoài ra, đã góp ý 09 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, sinh hoạt chính trị, thông tin thời sự: Quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch và Chương trình phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng trong nội bộ; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền, phổ biến các nội dung chủ yếu liên quan hoạt động xây dựng trong dự thảo Bộ Luật dân sự sửa đổi; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo; tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”; tổ chức thực hiện Ngày tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực xây dựng và nhà ở, tại cơ sở.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Xây dựng và triển khai Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng năm 2015; xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và các tổ chức Hội, Hiệp hội xây dựng; giao ban định kỳ với các Hội, Hiệp hội do Sở quản lý về thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

12. Quản lý, khai thác thông tin chuyên ngành xây dựng

Chương trình thu thập và quản lý dữ liệu công trình dân dụng cao tầng và công trình công cộng tập trung đông người: Hoàn thành công tác kiểm tra, báo cáo kết quả khảo sát và triển khai thực hiện việc số hóa 400 công trình dân dụng cao tầng và công trình công cộng tập trung đông người, giai đoạn 2; xây dựng Kế hoạch thực hiện giai đoạn 3 trong năm 2015.

Chương trình xây dựng hệ thống dữ liệu của ngành xây dựng: Thống kê thông tin công trình (số tầng, diện tích, tầng hầm, quy mô, chiều cao), để lập biểu mẫu các thông tin cần thu thập và danh mục hồ sơ cần số hóa (15 biểu mẫu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vực số hóa hồ sơ lưu trữ); tổ chức thực hiện việc xây dựng hệ thống dữ liệu của ngành xây dựng.

Khai thác thông tin chuyên ngành xây dựng: Cung cấp 193 hồ sơ; thực hiện trích lục, sao y 28 hồ sơ cung cấp cho các tổ chức và 26 hồ sơ cho các cá nhân, phí thu được 49.542.000 đồng, đạt 45% Kế hoạch năm.

Hoạt động dịch vụ của đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Thực hiện các hoạt động dịch vụ về tư vấn quản lý dự án; giám sát chất lượng công trình xây dựng; thẩm tra thiết kế tổng dự toán; kiểm định chất lượng công trình dân dụng và công nghiệp; định giá bất động sản; tư vấn thiết kế, quy hoạch, lập dự án và tư vấn pháp lý nhà đất. Đã ký kết 49 hợp đồng, giá trị 7,4 tỷ đồng; doanh thu 2,9 tỷ đồng, đạt 32%, so với cùng kỳ, tăng 2,2 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 130%; lợi nhuận 97 triệu đồng, so với cùng kỳ, giảm 60 triệu, tỷ lệ giảm  61,78%.

- Tạp chí Sài Gòn Đầu tư và xây dựng: Đã phát hành 04 số Tạp chí, với số lượng 1.800 bản, tập trung vào các nội dung sau: Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật và tình hình phát triển ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố; trao đổi các biện pháp trong việc quản lý phát triển đô thị, hướng đến mục tiêu phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh theo hướng bền vững; tăng cường phổ biến và khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong hoạt động xây dựng.

13. Công tác đào tạo chuyên ngành

Công tác tuyển sinh

a) Công tác tuyển sinh dài hạn: Tổ chức tuyển sinh năm học 2015 - 2016 đối với hệ Trung cấp chuyên nghiệp, hệ Trung cấp nghề kỹ thuật xây dựng, hệ Trung cấp chuyên nghiệp vừa học vừa làm. Đã tiếp nhận 67 hồ sơ đăng ký nhập học; Tổ chức khai giảng đợt 1 năm học 2015 - 2016.

b) Công tác tuyển sinh ngắn hạn: Tuyển sinh các lớp hệ ngắn hạn, như: Dự toán, Họa viên kiến trúc, Autocad căn bản, Quản lý vận hành nhà chung cư.

Công tác đào tạo: Tổ chức đào tạo theo kế hoạch đối với các lớp khóa CQ08-2013, VLVH08-13, CQ09-2014 và hướng dẫn thực tập tốt nghiệp khóa CQ08-13; tổ chức đào tạo các lớp ngắn hạn (Đọc bản vẽ, Dự toán, Quản lý vận hành nhà chung cư, Họa viên kiến trúc…); liên kết đào tạo tay nghề cho công nhân; phối hợp thực hiện đào tạo cho công nhân theo Đề án “Trường tại công trường” đối với ngành xây dựng hệ 2 năm; tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị năm 2015; khai giảng các lớp đào tạo nghề ngắn hạn.

14. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ

Tổ chức bộ máy: Rà soát bổ sung, sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng theo Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015; tiếp tục hoàn chỉnh Đề án thành lập Trung tâm Quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; xây dựng Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng; rà soát, kiện toàn các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác; tiếp tục hoàn chỉnh các Quy chế, Quy định để nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức, người lao động và tổ chức bộ máy.

Công tác cán bộ: Tuyển dụng công chức đối với 153 trường hợp trúng tuyển kỳ thi công chức năm 2014; thông báo chấm dứt Hợp đồng lao động đối với 38 trường hợp; đề nghị không công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2014 đối với 01 trường hợp; hủy bỏ Quyết định tuyển dụng đối với 01 trường hợp; đề nghị xem xét tuyển dụng 07 trường hợp không qua thi tuyển theo quy định; đề nghị công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2014; giải quyết chế độ nghỉ hưu cho 03 trường hợp; tiếp nhận 01 công chức từ cơ quan khác chuyển về. Bổ nhiệm lãnh đạo 09 trường hợp; điều động, bổ nhiệm 03 trường hợp; điều động, bố trí công tác 05 trường hợp; đề nghị điều chỉnh bổ nhiệm ngạch công chức 05 trường hợp; bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên 155 trường hợp; chuyển ngạch lương 01 trường hợp; nâng lương niên hạn 04 trường hợp; nâng bậc lương thường xuyên 98 trường hợp; giải quyết chế độ BHXH, BHYT 410 trường hợp; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; giải quyết 51 trường hợp đi nước ngoài về việc riêng.

 

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Mặt làm được

- Tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các công việc trọng tâm, trọng điểm theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, như: Chỉ tiêu phát triển diện tích sàn xây dựng và diện tích nhà ở bình quân đầu người, giai đoạn 2015 - 2020; dự thảo Chương trình chỉnh trang đô thị với trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh giải quyết nhà ở trên và ven kênh rạch; thay thế các chung cư hư hỏng nặng, chỉnh trang ô phố, giai đoạn 2015 - 2020; Kiểm tra công tác thi công Lễ đài kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); kiểm tra công tác đảm bảo mỹ quan đô thị tại các công trình xây dựng trên các tuyến đường trung tâm Thành phố; xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn Thành phố; kiểm tra, đôn dốc thực hiện thi công Lễ đài phục vụ các buổi Lễ: Khánh thành và báo cáo với Nhân dân, Đảng bộ Thành phố về hoàn thành Đề án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Cung thỉnh tượng Bác Hồ với thiếu nhi về Nhà Thiếu nhi Thành phố.

- Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với triển khai thực hiện Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành xây dựng; chủ động rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực, các công việc, hồ sơ hành chính được giải quyết như thủ tục hành chính, nhưng thiếu cơ sở pháp lý, không rõ ràng về nội dung và thẩm quyền; cải tiến quy trình công tác để nâng cao chất lượng công việc.

- Chú trọng nâng cao chất lượng công tác công bố các chỉ số của ngành xây dựng theo quy định và triển khai, quát triệt Bộ quy chuẩn, Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam có liên quan đến ngành xây dựng, để nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước của ngành.

- Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành về lĩnh vực xây dựng và đô thị, để nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tập trung vào các lĩnh vực sau: Công tác quản lý nhà nước về nhà ở chung cư; việc tuân thủ các quy định pháp luật về công tác quản lý chất lượng công trình và an toàn trong xây dựng; kiểm tra việc tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong các hoạt động xây dựng công trình; kiểm tra hàng hóa vật liệu xây dựng đang sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng; Kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các dự án phát triển khu đô thị, phát triển nhà ở; kiểm tra các Dự án phát triển nhà ở được chuyển đổi từ căn hộ diện tích lớn sang diện tích nhỏ, từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội.

- Chú trọng tổng kết thực tiễn, bám sát thực tế công tác quản lý nhà nước của ngành, để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế, để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Công tác phát triển nhà ở đã có những chuyển biến tích cực, thể hiện rõ nét vai trò quản lý nhà nước của ngành; chủ động và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, góp phần giải quyết hàng tồn kho bất động sản (đã giải quyết 8.501 căn hộ/14.490 căn hộ, đạt tỷ lệ 58,67%); tình hình thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi khả quan.

2. Mặt chưa làm được

- Tiến độ thực hiện một số công việc trọng tâm còn chậm so với kế hoạch đã đề ra, như: Công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản quý IV/2014 và cả năm 2014 trên địa bàn Thành phố; Đề án phát triển thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Chậm tổng kết thực tiễn và rà soát quy định, để nhận diện đầy đủ, đánh giá toàn diện về công tác quản lý nhà nước về chung cư, các mối quan hệ dân sự phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành chung cư giữa chủ đầu tư, Ban Quản trị, cư dân trong chung cư, để tham mưu cơ chế, chính sách, biện pháp quản lý phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn Thành phố.

- Tình hình vi phạm về trật tự xây dựng gia tăng so với cùng kỳ (tăng 563 vụ, tỷ lệ tăng 60,41%), chưa kéo giảm được số vụ vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng theo chỉ tiêu đề ra. Mặc dù, đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, ngăn ngừa nhũng nhiễu, tiêu cực trong lực lượng cán bộ, công chức, Thanh tra viên, nhân viên Thanh tra Sở; tuy nhiên, hệ thống giải pháp chưa toàn diện.

 

NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

1. Tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố; các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và Đề án, Chương trình trọng điểm theo Kế hoạch đã đề ra.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, gắn với việc tổ chức phổ biến và triển khai các Nghị định của Chính phủ liên quan đến hoạt động xây dựng, với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng quy trình giải quyết hồ sơ hành chính theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ, giao dịch; thực hiện triệt để việc công khai về trình tự, thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu, thời gian và lệ phí. Đồng thời, phối hợp với Sở - ngành để thống nhất tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến trách nhiệm của Sở.

3. Tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý, tính chính xác trong công tác tham mưu của ngành, đảm bảo có cơ sở lý luận và thực tiễn chặt chẽ, khoa học, từ công tác thống kê, tổng hợp số liệu, tình hình đến công cụ cập nhật, phương pháp thống kê, lưu giữ.

4. Chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, bám sát thực trạng công tác quản lý nhà nước của ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố, để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế. Nâng cao tính chủ động của ngành trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quản lý chi phi đầu tư xây dựng; cấp Giấy phép xây dựng; quản lý vật liệu xây dựng; quản lý trật tự xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng; phát triển đô thị; phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; quản lý nhà ở và công sở.

5. Tổ chức các Hội thảo chuyên ngành, vừa tập hợp ý kiến chuyên môn của các nhà khoa học, các doanh nghiệp, vừa tổng kết thực tiễn và giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý nhà nước của ngành xây dựng.

6. Kiểm tra tiến độ thực hiện các Chương trình, dự án trọng điểm của Thành phố, để giải quyết vướng mắc, khó khăn và đôn đốc giải quyết dứt điểm tạm cư theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, trọng tâm là: Các dự án trong Chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm; các Dự án trong Chương trình tái định cư của Thành phố; các chung cư hư hỏng nặng, xuống cấp.

7. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về tình hình thị trường bất động sản, trong đó, tập trung kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các Dự án phát triển nhà ở, khu đô thị đang triển khai đầu tư xây dựng và các Dự án ngưng triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố; kiểm tra việc huy động vốn đối với hình thức bán sản phẩm hình thành trong tương lai và tăng cường quản lý hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản theo quy định. Trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý đô thị trên địa bàn Thành phố.

8. Tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý triệt để hành vi vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng; đồng thời, xây dựng hệ thống các giải pháp toàn diện để khắc phục, chấn chỉnh tình trạng vi phạm Quy tắc ứng xử, nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ của công chức, Thanh tra viên, nhân viên Thanh tra xây dựng, hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng Thanh tra xây dựng “Chuyên nghiệp, thống nhất và trong sạch”.

9. Nâng cao chất lượng công việc theo hướng cải tiến quy trình, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức và người lao động theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới; mỗi cán bộ, công chức và người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. 

Th.s Đỗ Phi Hùng

Phó giám đốc sở

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/