title Giới thiệu chung

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Hạ tầng kỹ thuật
Thứ hai, 24/06/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Vị trí, chức năng:

1. Phòng Hạ tầng kỹ thuật là phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Xây dựng về tổ chức, biên chế và công tác.

2. Phòng Hạ tầng kỹ thuật có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước đô thị; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham mưu xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện quy hoạch ngành, các chương trình, kế hoạch và định hướng phát triển cho từng giai đoạn liên quan đến chức năng quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải; công viên, cây xanh đô thị; chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các định mức, định ngạch, quy chế tổ chức quản lý, khai thác hệ thống chuyên ngành.

2. Rà soát, đề xuất quy mô, danh mục các công trình cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải; công viên, cây xanh đô thị; chiếu sáng đô thị để đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng; tổ chức lấy ý kiến chuyên ngành, thẩm định, phê duyệt hồ sơ các công trình thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở.

3. Thực hiện công tác quản lý chất lượng các công trình theo quy định; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải; công viên, cây xanh đô thị; chiếu sáng đô thị; đề xuất các biện pháp giải quyết các vướng mắc về kỹ thuật nhằm đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình.

4. Tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn chấp hành các quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, công viên, cây xanh, chiếu sáng đô thị.

5. Đề xuất phân cấp quản lý các công trình thoát nước, xử lý nước thải; công viên, cây xanh đô thị; chiếu sáng đô thị xây dựng mới hoặc được đầu tư nâng cấp, cải tạo.

6. Tham mưu công tác thẩm định, phê duyệt dự toán duy tu vận hành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; đề nghị các đơn vị quản lý, thi công khắc phục các khiếm khuyết công trình hoặc đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời đối với những hoạt động khai thác, sử dụng hệ thống các công trình; kiểm tra các công trình liên quan đến xâm phạm hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị.

7. Nghiên cứu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành các chính sách, cơ chế nhằm thu hút nhân dân, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư, xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, bảo vệ, khai thác sử dụng hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

8. Tham gia góp ý kiến chuyên ngành đối với các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị.

9. Theo dõi, quản lý nhà nước quá trình đầu tư xây dựng các dự án được đầu tư theo các hình thức: vốn vay ODA, vay ưu đãi, BOT, BT, BTO và các hình thức khác… thuộc lĩnh vực chuyên ngành.

10. Phối hợp với Thanh tra Sở giải quyết, trả lời kiến nghị, khiếu nại có liên quan đến lĩnh vực cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị.

11. Tổng hợp dữ liệu; thực hiện báo cáo chuyên ngành theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở. Trưởng phòng được thừa lệnh Giám đốc Sở ký ban hành một số văn bản hành chính có liên quan đến các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.

QT

Số lượng lượt xem: 7109
Tin mới hơn
Tin đã đưa