title Các quy định áp dụng chung

Một số quy định mới liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (từ tháng 12/2019 đến ngày 07/8/2020)
Thứ tư, 23/09/2020, 01:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

 

Stt

Nội dung

Văn bản

Hiệu lực thi hành

Liên kết

 

I. Luật

 

 

 

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng

Luật số: 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Ngày 15/8/2020
Ngày 01/01/2021

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/Luat-Xay-dung-sua-doi-2020-so-62-2020-QH14-418229.aspx

2

Luật đầu tư

Luật số: 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Ngày 01/9/2020
Ngày 01/01/2021

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx

 

II. Nghị định

 

 

 

1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Số: 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020

Ngày 01/4/2020

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-21-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-434869.aspx

2

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Số: 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020

Ngày 20/4/2020 thay thế NĐ 30/2015/NĐ-CP

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/Nghi-dinh-25-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-347400.aspx

3

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư

Số: 01/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020

Ngày 01/01/2020

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/Nghi-dinh-01-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-84-2015-ND-CP-giam-sat-va-danh-gia-dau-tu-432442.aspx

4

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Số: 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019

Ngày 15/02/2020 bỏ NĐ 59/2007/NĐ-CP

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/Nghi-dinh-98-2019-ND-CP-sua-doi-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-ha-tang-ky-thuat-432094.aspx

 

III. Thông tư

 

 

 

1

Ban hành định mức xây dựng

Số: 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Ngày 15/02/2020

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/Thong-tu-10-2019-TT-BXD-dinh-muc-xay-dung-432769.aspx

2

Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Số: 11/2019/TT-BXD ngày 26/11/2019

Ngày 15/02/2020

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-11-2019-TT-BXD-huong-dan-xac-dinh-gia-ca-may-va-thiet-bi-thi-cong-xay-dung-432762.aspx

3

Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng

Số: 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Ngày 15/02/2020

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-14-2019-TT-BXD-huong-dan-xac-dinh-va-quan-ly-chi-so-gia-xay-dung-432758.aspx

4

Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Số: 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Ngày 15/02/2020

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/Thong-tu-16-2019-TT-BXD-huong-dan-xac-dinh-chi-phi-quan-ly-du-an-va-tu-van-dau-tu-xay-dung-427309.aspx

5

Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Số: 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Ngày 15/02/2020

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/Thong-tu-17-2019-TT-BXD-huong-dan-do-boc-khoi-luong-xay-dung-cong-trinh-432759.aspx

6

Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Số: 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Ngày 15/02/2020

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/Thong-tu-18-2019-TT-BXD-huong-dan-quy-doi-von-dau-tu-xay-dung-432760.aspx

7

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng

Số: 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019

 Ngày 01/7/2020 thay thế TT 32/200//TT-BXD và QĐ 04/2008/QĐ-BXD

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/Thong-tu-22-2019-TT-BXD-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-Quy-hoach-xay-dung-434735.aspx

8

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Số: 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020

Ngày 05/9/2020 thay TT 01/2017/TT-BXD

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/Thong-tu-02-2020-TT-BXD-sua-doi-04-Thong-tu-co-lien-quan-den-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-447905.aspx

9

Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Số: 03/2020/TT-BXD ngày 24/02/2020

Ngày 09/4/2020 và thay thế TT 21/2010/TT-BTTTT

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-03-2020-TT-BTTTT-lap-de-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-kinh-phi-chi-435372.aspx

10

Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Số: 04/2020/TT-BXD ngày 24/02/2020

Ngày 09/4/2020 thay thế 06/2011/TT-BTTT

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/Thong-tu-04-2020-TT-BTTTT-lap-va-quan-ly-chi-phi-du-an-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-435371.aspx

11

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2017/tt-bkhđt ngày 15 tháng 11 năm 2017 của bộ kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Số: 05/2020/TT-BXD ngày 30/6/2020

Ngày 01/9/2020

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/Thong-tu-05-2020-TT-BKHDT-sua-doi-04-2017-TT-BKHDT-lua-chon-nha-thau-qua-He-thong-mang-dau-thau-Quoc-gia-446432.aspx

12

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

Số: 10/2020/TT-BXD ngày 20/02/2020

Ngày 10/4/2020 thay thế 09/2016/TT-BTC và 64/2018/TT-BTC sửa TT09

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-10-2020-TT-BTC-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-su-dung-von-nha-nuoc-436450.aspx

13

Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Số: 34/2020/TT-BXD ngày 05/5/2020

Ngày 05/05-31/12/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Thong-tu-34-2020-TT-BTC-quy-dinh-muc-thu-nop-phi-le-phi-trong-linh-vuc-xay-dung-441696.aspx

 

IV. Quyết định

 

 

 

1

Ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố hồ chí minh lộ trình 2019-2022

Số: 25/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019

Ngày 15/11/2019 thay thế 103/2009/QĐ-UBND

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-25-2019-QD-UBND-gia-nuoc-sach-sinh-hoat-tren-dia-ban-thanh-pho-Ho-Chi-Minh-427686.aspx

2

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Số: 03/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020

Ngày 26/01/2020 thay thế QĐ 18/2019/QĐ-UBND

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Quyet-dinh-03-2020-QD-UBND-he-so-dieu-chinh-gia-dat-2020-Ho-Chi-Minh-433446.aspx

 

V. Chỉ thị

 

 

 

1

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Số 11/CT-UBND ngày 31/12/2019

 

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/Chi-thi-11-CT-UBND-2019-day-nhanh-thuc-hien-va-giai-ngan-ke-hoach-von-dau-tu-cong-Ho-Chi-Minh-434793.aspx

 

VI. Công văn

 

 

 

1

Tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020

 

https://m.thuvienphapluat.vn/cong-van/thuong-mai/Cong-van-579-BKHDT-QLDT-2020-tang-cuong-cong-tac-dau-thau-thuc-day-ap-dung-dau-thau-qua-mang-434281.aspx

 

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 6330
Tin mới hơn
Tin đã đưa