Hướng dẫn thủ tục hành chính

Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
Thứ hai, 22/07/2019, 04:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Nhà ở và công sở
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước nộp 02 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (địa chỉ: 60 đường Trương Định, Phường 7, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ Bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và cấp biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc 60 ngày trong trường hợp phải xét duyệt hồ sơ, tổ chức chấm điểm:

+ Sở Xây dựng tổng hợp, lập danh sách báo cáo Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội cấp Thành phố để thực hiện xét duyệt từng hồ sơ đăng ký, xác định đối tượng đủ điều kiện và chấm điểm xét chọn đối tượng ưu tiên (nếu có).

+ Sở Xây dựng có Tờ trình kèm theo danh sách và biên bản xét duyệt của Hội đồng báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện hoặc chưa được xét duyệt, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở để trả lời cho người nộp đơn biết.

+ Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ ban hành và gửi quyết định phê duyệt danh sách người được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước cho Sở Xây dựng để ký hợp đồng thuê mua với người được thuê mua hoặc gửi cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở để ký hợp đồng thuê nhà với người được thuê nhà ở.

- Bước 4: Người có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận, đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Cách thực hiện:
Hồ sơ:

Thành phần hồ sơ  

+ Đơn đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước;

+ Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng và có đủ điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập;

+ Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ lưu tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 01 bộ chuyển cho Sở Xây dựng (nếu đơn vị quản lý vận hành là cơ quan tiếp nhận hồ sơ) hoặc 01 bộ chuyển cho đơn vị quản lý vận hành (nếu Sở Xây dựng là cơ quan tiếp nhận hồ sơ).

Thời gian giải quyết:
Không quá 30 ngày kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm thì thời hạn giải quyết là không quá 60 ngày.
Đối tượng:
Người thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thuộc một trong các đối tượng sau đây: - Đối tượng thuộc trường hợp thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước: Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập. - Đối tượng thuộc trường hợp thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước: + Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; + Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; + Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; + Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; + Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; + Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật Nhà ở; + Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt danh sách người được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí
Không.
Tên mẫu đơn:

- Mẫu đề nghị thuê, thuê mua nhà ở xã hội (phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD);

- Mẫu xác nhận đối tượng, thực trạng về nhà ở (phụ lục số 13, 14, 15, 16 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD);

- Mẫu kê khai về thu nhập (phụ lục số 17,18 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Tài liệu đính kèm:
A-I-5- Thu tuc cho thue-thue mua NOXH thuoc SHNN.docx
Số lượng lượt xem: 2565