Hướng dẫn thủ tục hành chính

Thủ tục điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án xây dựng nhà ở
Thứ hai, 22/07/2019, 03:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Phát Triển Đô Thị
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (địa chỉ: 60 đường Trương Định, Phường 7, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ Bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận, kiểm tra và cấp biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho ngườinộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng thẩm định và có Tờ trình trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét và ra văn bản trả lời về các đề nghị thay đổi, bổ sung các nội dung của dự án. Trường hợp từ chối phải có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Chủ đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận, đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Cách thực hiện:
Hồ sơ:

Thành phần hồ sơ

+ Tờ trình đề nghị điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở;

+ Hồ sơ dự án điều chỉnh (phần nội dung thay đổi, điều chỉnh của dự án; văn bản có liên quan).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời gian giải quyết:
30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng:
Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Quyết định điều chỉnh chấp thuận đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí
Phí thẩm định Hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư được thực hiện theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư, phí thẩm định thiết kế cơ sở.
Tên mẫu đơn:
Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

-  Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

- Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

- Quyết định số 402/QĐ-BXD ngày 18/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Tài liệu đính kèm:
II-2- Dieu chinh chap thuan dtu DA NO.docx
Số lượng lượt xem: 2222