Cấp phép xây dựng

Giao lưu trực tuyến chủ đề “Cấp Giấy phép xây dựng” (13/12/2018)
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy trình thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (09/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác cấp Giấy phép xây dựng trong 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Xây dựng (01/10/2017)
Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (25/06/2017)
Về việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố (29/03/2016)
Về việc cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn (21/03/2016)
Công tác hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình (02/08/2015)
Tình hình cấp giấy phép xây dựng (02/08/2015)
Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hổ Chí Minh Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (11/08/2014)
Quy định mới và so sánh sự khác nhau với quy định cũ về cấp phép xây dựng (20/08/2013)
Tóm tắt một số nội dung trọng tâm khi thực hiện các quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (30/07/2013)
Danh mục các công trình được cấp phép xây dựng và sửa chữa lớn (đến tháng 3 năm 2013) (23/06/2013)
Cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (22/06/2013)
Công trình đã được sở xây dựng cấp giấy phép xây dựng trong năm 2012 (28/02/2013)
Giải pháp cho công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (27/02/2013)
Công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố (29/08/2012)
Không có giấy vẫn được cấp phép xây dựng (25/03/2012)
Cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (27/02/2012)
Sở Xây dựng lưu ý UBND quận, huyện về một số vấn đề liên quan đến việc cấp phép xây dựng ( (04/12/2011)
Hướng dẫn hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (03/07/2011)