Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 06/09/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030 (21/10/2022)
Quyết định số 4151/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021, 2022 (26/01/2022)
Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án phát triển hệ thống cấp nước Thành phố giai đoạn 2020 – 2050 và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030 (26/01/2021)
Triển khai, phổ biến Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 (01/09/2020)
Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 (31/08/2020)
Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 (13/05/2020)
Quyết định số 430/QĐ-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 (30/03/2020)
Quyết định số 1101/QĐ-TTg ngày 05/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 (10/09/2018)
Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (24/12/2016)
Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (15/02/2014)

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, CƠ HỘI ĐẦU TƯ, DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 25/08/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (30/08/2022)
Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 23/05/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (31/05/2022)
Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 05/07/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 (09/07/2021)
Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 22/06/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị TPHCM năm 2021 (24/06/2021)
Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 22/06/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị TPHCM, giai đoạn 2021-2025 (24/06/2021)
Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 17/06/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển công viên và cây xanh công cộng trên đại bàn Thành phố giai đoạn 2020-2025 (23/06/2021)
Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 03/06/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm TPHCM năm 2021 (07/06/2021)
Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030 (09/02/2021)
Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án chống ngập và xử lý nước thải thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2045 và Kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2030. (02/02/2021)
Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hành động về Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố năm 2018 (15/05/2018)