title Quản lý nhà và công sở

Sở Xây dựng triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, 03/10/2016, 03:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm mục đích tạo chuyển biến mới trong công tác quản lý Nhà nước đối với nhà chung cư trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với nhà chung cư bao gồm 03 nhóm giải pháp cụ thể gồm:

I. NHÓM GIẢI PHÁP VỀ PHÁP LÝ:

Các giải pháp về pháp lý là vấn đề cơ bản nhất, là căn cứ để xử lý tình hình khiếu nại, tố cáo, phản ánh, tranh chấp liên quan đến nhà chung cư.

1. Khẩn trương triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về nhà chung cư:

Cho đến nay, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015(trên cơ sở kế thừa Luật Nhà ở năm 2005, gồm 04Điều về nhà chung cư, Luật Nhà ở năm 2014 đã tách thành 01 Chương riêng là Chương VII: Quản lý, sử dụng nhà chung cư gồm 02 Mục với 19Điều, từ Điều98 đến Điều116);

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 10/12/2015 (trong đó có 03Điều về nhà chung cư, từ Điều35 đến Điều37, chủ yếu quy định về việc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu và thủ tục cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư);

- Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 02/4/2016 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (Thông tư này gồm 06Chương, 50Điều thay thế Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng).

Như vậy, về cơ bản Quốc hội, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành Luật, Nghị định và Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung cần tiếp tục làm rõ hoặc bổ sung, nhất là quy định về chế tài, xử phạt các tổ chức, cá nhân có vi phạm trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Hiện nay, quy định về việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến nhà chung cư chỉ có 01Điều là Điều 55 trong Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ. Còn thiếu nhiều quy định xử lý hành chính như xử lý chủ đầu tư không tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu theo đúng quy định, không bàn giao hồ sơ cho Ban Quản trị, không bàn giao hệ thống kết cấu hạ tầng bên ngoài nhà chung cư cho cơ quan quản lý chuyên ngành của địa phương… Lãnh đạo Sở giao Phòng Quản lý nhà và Công sở phối hợp với Thanh tra Sở và Phòng Pháp chế, nghiên cứu đề xuất Bộ Xây dựng tiếp tục làm rõ một số nội dung trong các quy định vừa ban hành; đồng thời, kiến nghị bổ sung các hình thức và mức xử lý đối với các hành vi vi phạm chưa được quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ.

2. Đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư:

Phòng Quản lý nhà và Công sở phối hợp với Phòng Quản lý kinh tế xây dựng khẩn trương đề xuất thành lập Tổ công tác liên ngành để nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Khoản 5, Điều 106 Luật Nhà ở năm 2014. Khung giá này là cơ sở để thu kinh phí quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố; đồng thời, cũng là cơ sở để các bên thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán, Hợp đồng thuê mua nhà ở hoặc trong trường hợp có tranh chấp về giá dịch vụ, nếu các bên không thỏa thuận được giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư thì được áp dụng mức giá trong khung giá dịch vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

3. Về ban hành quy định hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng nhà chung cư:

Theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố không ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng trước đây, mà chỉ ban hành Quy định hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng nhà chung cư. Sở Xây dựng đã có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chưa ban hành Quy định này. Tuy nhiên, nếu Ủy ban nhân dân Thành phố vẫn chỉ đạo ban hành Quy định, Phòng Quản lý nhà và Công sở căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD và dự thảo Quy chế đã thực hiện trước đây để tham mưu cho lãnh đạo Sở, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định hướng dẫn về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố.

II. NHÓM GIẢI PHÁP QUẢN LÝ:

1. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quản lý, sử dụng nhà chung cư:

Theo Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng đã xác định trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước như:

- Ủy ban nhân dân Thành phố, do Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tham mưu:Có thẩm quyền giải quyết các vấn đề tranh chấp liên quan đến kinh phí bảo trì; kinh phí quản lý, vận hành nhà chung cư. Trong trường hợp không đồng ý với Quyết định giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân.

- Tòa án nhân dân: Có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở (chung, riêng), tranh chấp hợp đồng(hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành, hợp đồngdịch vụ bảo trì …).

- Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện:Có thẩm quyền ban hành Quyết định công nhận Ban Quản trị, có thẩm quyền kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, kiểm tra hoạt động của Ban Quản trị, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn.

- Ủy ban nhân dân cấp Phường:Có thẩm quyền tham dự Hội nghị nhà chung cư; trực tiếp chủ trì tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu trong trường hợp chủ đầu tư không tổ chức hoặc đã triệu tập 02 lần nhưng không đạt yêu cầu có đủ đại diện các chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ nhà chung cư theo quy định; có quyền theo dõi, kiểm tra, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp Quận xem xét, giải quyết.

Vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền đã được pháp luật quy định rõ ràng. Phòng Quản lý nhà và Công sở tham mưu trình lãnh đạo Sở gửi văn bản triển khai đến Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện để quan tâm thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong việc theo dõi, kiểm tra, xử lý các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn.

2. Lập Danh sách các chung cư đang có khiếu nại, tố cáo, tranh chấp:

Theo tổng hợp báo cáo trước đây, Thành phố Hồ Chí Minh có 1.244chung cư, trong đó có 1.037chung cư đã đưa vào sử dụng. Qua thống kê của Phòng Quản lý nhà và Công sở vào tháng 8/2015, trên địa bàn thành phố có 79chung cưcó xảy ra khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, trong đó: Quận 1 có 03 chung cư; Quận 2 có 02 chung cư; Quận 3 có 05 chung cư; Quận 4 có 03 chung cư; Quận 5 có 04 chung cư; Quận 6 có 02 chung cư; Quận 7 có 04 chưng cư; Quận 8 có 02 chung cư; Quận 9 có 01 chung cư; Quận 10 có 01 chung cư; Quận 11 có 03 chung cư; Quận 12 có 02 chung cư; Quận Bình Thạnh có 07 chung cư; Quận Phú Nhuận có 01 chung cư;Quận Gò Vấp có 02 chung cư; Quận Tân Bình có 03 chung cư; Quận Tân Phú có 13 chung cư; Quận Bình Tân có 08 chung cư, Quận Thủ Đức có 02 chung cư; Huyện Bình Chánh có 05 chung cư, Huyện Nhà Bè có 04 chung cư. Đến nay, tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp có thể đã có biến động tăng hoặc giảm so với thời điểm tháng 8/2015. Lãnh đạo Sở giao Phòng Quản lý nhà và Công sở phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra, rà soát, lập lại Danh sách các chung cư đang xảy ra khiếu nại, tố cáo, tranh chấp tại thời điểm tháng 8/2016. Căn cứ Danh sách này, Phòng Quản lý nhà và Công sở thảo văn bản trình lãnh đạo Sở ký gửi Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo xử lý đối với các chung cư đang xảy ra khiếu nại, tố cáo, tranh chấpnhằm phấn đấu giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, tạo chuyển biến đồng bộ, mạnh mẽ, có hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước đối với nhà chung cư.

3. Giới thiệu những mô hình tốt, tiêu biểu trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư:

Bên cạnh việc tập trung tìm các giải pháp cụ thể để giải quyết tình trạng khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đang diễn ra tại một số chung cư,lãnh đạo Sởgiao Phòng Quản lý nhà và Công sở phối hợp với Thanh tra Sở giới thiệu mô hình những chung cư tốt (thực hiện công tác quản lý, sử dụng tốt; quan hệ chủ đầu tư, Ban Quản trị, cư dân tốt đẹp; chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn). Đồng thời, cũng tìm hiểu, phát hiện và giới thiệu những chung cư trước đây có xảy ra mâu thuẫn, xung đột, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, nhưng qua thời gian giải quyết của các bên đã tạo được sự đoàn kết, thông hiểu, hợp tác chặt chẽ, tốt đẹp giữa Chủ đầu tư với Ban Quản trị, đại diện các cư dân.Cần phải xem việc giới thiệu mô hình tốt, cách làm hay, chung cư tiêu biểu để rút ra những kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước đối với nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Quản trị nhà chung cư:

- Theo Luật Nhà ở năm 2014, tại Khoản 2, Điều 103 quy định nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà có từ 20 căn hộ trở lên phải thành lập Ban Quản trị. Tại Khoản 3, Điều 103 đã khẳng định địa vị pháp lý của Ban Quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu có tư cách pháp nhân, có con dấu, hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần hoặc mô hình Ban Chủ nhiệm Hợp tác xã. Việc bầu, bãi miễn thành viên Ban Quản trị thực hiện thông qua Hội nghị nhà chung cư. Điều 104 quy định cụ thể về quyền và trách nhiệm của Ban Quản trị.

- Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng, tại Điều 17 quy định nhiệm kỳ của Ban Quản trị là 03 năm(tương tự quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD). Đồng thời, Thông tư số 02/2016/TT-BXD có quy định thêm nhiều nội dung mới, cụ thể hơn như: Ban Quản trị có kinh phí hoạt động do chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng góp hàng năm trên cơ sở quyết định của Hội nghị nhà chung cư; Mức thù lao của các thành viên Ban Quản trị cũng do các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng góp theo quyết định của Hội nghị nhà chung cư;Điều 19quy định về tiêu chuẩn thành viên Ban Quản trị;Điều 20 quy định số lượng, thành phần Ban Quản trị;Điều 24 quy định Ban Quản trị phải xây dựng 02 quy chế gồm: Quy chế hoạt động của Ban Quản trị và Quy chế thu, chi tài chính của Ban Quản trị do Hội nghị nhà chung cư thông qua.

Các tranh chấp, mâu thuẫn trong Ban Quản trị được giải quyết theo Quy chế hoạt động của Ban Quản trị đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua.

Như vậy, pháp luật đã xác định nâng cao địa vị pháp lý của Ban Quản trị nhà chung cư. Điều này đặt ra cho các cơ quan quản lý Nhà nước nhiều vấn đề phải lưu ý, đó là phải tạo điều kiện để Ban Quản trị hoạt động và phát huy đúng vai trò, trách nhiệm, quyền hạn; đồng thời, phải tăng cường kiểm tra việc lựa chọn, bầu cử, miễn nhiệm, bãi miễn, thay thế thành viên Ban Quản trị và hoạt động của Ban Quản trị. Trách nhiệm này chủ yếu thuộc về Ủy ban nhân dân Quận, Huyện là cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận Ban Quản trị nhà chung cư.

5. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà chung cư:

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và các vấn đề kỹ thuật liên quan đến công tác quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư cũng là giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với nhà chung cư.Đối tượng cần bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng quản lý, vận hành nhà chung cư gồm 02 nhóm: một là,các cán bộ, công chức Ủy ban Nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư;hai là các Ban Quản trị nhà chung cư; các doanh nghiệp quản lý, vận hành nhà chung cư kể cả chủ đầu tư nhà chung cư.

Lãnh đạo Sở giao Hiệu trưởng trường Trung cấp Xây dựng phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Quản lý nhà và Công sở chủ động đề xuất tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, vận hành nhà chung cư, đề nghị Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân thành phố cho phép tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng về công tác quản lý, vận hành nhà chung cư.

III. NHÓM GIẢI PHÁP XỬ LÝ:

Nhóm giải pháp này bao gồm 02 nội dung chủ yếu là xử lý các vướng mắc phát sinh và xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư.

1. Rà soát kết quả kiểm tra các chung cư năm 2015:

Trong năm 2015, Sở Xây dựng đã đề xuất và được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp Thành phố kiểm tra 30chung cư và giao Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện kiểm tra tất cả các chung cư trên địa bàn. Sau đợt kiểm tra, Sở Xây dựng đã có báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố với nhiều kiến nghị. Tuy nhiên, đến nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa có chỉ đạo về các kiến nghị của Sở. Phòng Quản lý nhà và Công sở thảo văn bản trình lãnh đạo Sở báo cáo kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố (kèm dự thảo văn bản chỉ đạo).

Riêng đối với Ủy ban Nhân dân Quận 7 vẫn chưa báo cáo kết quả kiểm tra nhà chung cư. Phòng Quản lý nhà và Công sở thảo văn bản trình lãnh đạo Sở gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 7 đề nghị có báo cáo kết quả kiểm tra nhà chung cư trên địa bàn Quận 7.

2. Tổ chức tái kiểm tra một số chung cư:

Phòng Quản lý nhà và Công sở tham mưu, đề xuất chọn10chung cư trong số 30chung cư được kiểm tra năm2015 để tái kiểm tra những nội dung hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã phát hiện để so sánh mức độ chuyển biến trước và sau khi kiểm tra. Thời điểm kiểm tra là Quý IV/2016.

3. Tăng cường tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư:

Qua thực tế tình hình quản lý, sử dụng nhà chung cư thời gian qua cho thấy có 16vấn đề nổi lên, cần tập trung xử lý giải quyết, nhằm tạo chuyển biến mới trong quản lý Nhà nước đối với nhà chung cư bao gồm:

3.1.Những tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố do Sở Xây dựng thực hiện tham mưu, đề xuất gồm:

- Tranh chấp về quyền sở hữu chung, sử dụng chung (có 26 chung cư);

- Tranh chấp về việc đóng góp, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì (13 chung cư);

- Tranh chấp về việc đóng góp,quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành (17 chung cư);

- Khiếu nại, tố cáo liên quan đến chất lượng xây dựng công trìnhnhà chung cư(11 chung cư);

- Tranh chấp liên quan đến xác định diện tích căn hộ (05 chung cư);

- Tranh chấp liên quan đến thời hạn, trách nhiệm bảo hành nhà chung cư (04 chung cư);

- Chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ liên quan đến việc đầu tư, xây dựng, bảo trì, vận hành nhà chung cư (06 chung cư).

Lãnh đạo Sở giao Phòng Quản lý nhà và Công sở phối hợp với Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn liên quan lập danh sách cụ thể từng chung cư có xảy ra các nội dung nêu trên và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

3.2.Các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện:

- Khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư (12 chung cư);

- Khiếu nại, tố cáo liên quan đến lựa chọn và hoạt động của Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư (11 chung cư);

- Khiếu nại, tố cáo liên quan đến chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (08 chung cư);

- Khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động của Ban Quản trị (08 chung cư);

- Khiếu nại, tố cáo liên quan đến phí giữ xe trong nhà chung cư (08 chung cư);

- Khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề an ninh, trật tự trong nhà chung cư (07 chung cư);

- Khiếu nại, tố cáo liên quan đến xử lý nước thải, rác thải, vệ sinh môi trường nhà chung cư (07 chung cư).

Phòng Quản lý nhà và Công sở phối hợp các phòng chuyên môn của Sở lập danh sách cụ thể từng chung cư theo địa bàn Quận, Huyện để trình lãnh đạo Sở  gửi Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện quan tâm, tập trung xử lý giải quyết.

3.3. Những khiếu nại, tố cáo thuộc các ngành liên quan:

- Tranh chấp về quyền sở hữu theo Hợp đồng mua bán căn hộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án(06 chung cư).

- Khiếu nại, tố cáo liên quan đến an toàn phòng cháy, chữa cháy nhà chung cư thuộc thẩm quyền của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy(15 chung cư);

Phòng Quản lý nhà và Công sở tham mưu cho lãnh đạo Sở có văn bản gửi Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố quan tâm, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong nhà chung cư trên địa bàn thành phố. Đối với các tranh chấp thuộc thẩm quyền của Tòa án, Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn người dân liên hệ Tòa án nhân dân để khởi kiện theo quy định.

4. Tổ chức các Đoàn Thanh tra nhà chung cư trên địa bàn:

Cho đến nay, Thanh tra Sở đã thành lập các Đoàn Thanh tra tại 18chung cư. Riêng trong năm 2016, Thanh tra Sở đã và đang thực hiện thanh tra 05chung cư. Việc tổ chức thanh tra thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc theo Kế hoạch hàng năm của Giám đốc Sở. Vấn đề đặt ra là cần phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra theo hướng sau đây:

- Đối với các Đoàn Thanh tra đã kết thúc thanh tra, cần tập trung kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, đảm bảo các kết luận được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

- Đối với các Đoàn đang tiến hành thanh tra, cần khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ thanh tra. Kết luận thanh tra phải cụ thể, rõ ràng, dứt khoát, kiên quyết xử lý các vi phạm theo đúng quy định. Đồng thời, qua thanh tra cũng phát hiện những vấn đề còn bất cập trong công tác quản lý Nhà nước đối với nhà chung cư để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nhằm làm cho công tác quản lý Nhà nước đối với nhà chung cư chuyển biến mạnh mẽ hơn.

5. Kiến nghị công khai Danh sách những chung cư có khiếu nại, tố cáo, tranh chấp:

Lãnh đạo Sở Xây dựng sẽ cân nhắc việc kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố cho công bố công khai Danh sách những chung cư đang xảy ra khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn Thành phố. Trước mắt kiến nghị công bố, công khai các kết luận thanh tra trên website của Sở Xây dựng để các bên biết và thực hiện./.

Thạc sỹ Đỗ Phi Hùng

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Số lượng lượt xem: 1411
Tin mới hơn
Tin đã đưa