title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Trần Thắng, hỏi Quy định về thẩm tra đối với công trình có ảnh hưởng lớn an toàn lợi ích cộng đồng
Thứ tư, 27/10/2021, 01:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Trần Thắng (tranthang.eng@gmail.com), nội dung như sau:

“Công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng thuộc dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (có thiết kế 01 bước là thiết kế bản vẽ thi công vì vậy không có bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở) thì có thuộc đối tượng phải thực hiện thẩm tra theo quy định tại khoản 6 Điều 82 Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng 2020 Quy định thẩm định, phê duyệt đối với bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở hay không?

Rất mong được sự quan tâm, hồi đáp của Quý Sở. Trân trọng cảm ơn!”

Trả lời:

Căn cứ Điều 55 Luật Xây dựng năm 2014, nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng bao gồm:

1. Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng.

2. Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng…”.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 78 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bởi khoản 23 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020:

1. Thiết kế xây dựng gồm:

b) Thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng”.

Căn cứ khoản 6 Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bởi khoản 24 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020:

Công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm cơ sở cho việc thẩm định”.

Như vậy, đối với công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng thuộc dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công về nội dung an toàn công trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm cơ sở cho việc thẩm định.

Phòng Thẩm định dự án

Số lượng lượt xem: 783
Tin mới hơn
Tin đã đưa