title Phát triển đô thị

Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại
Chủ nhật, 09/04/1911, 16:53 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 20 tháng 01 năm 2011, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-UBND về thành lập Tổ Chuyên gia lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố (gọi tắt là Tổ Chuyên gia).

Tổ Chuyên gia gồm có 15 thành viên, do Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tấn Bền làm Tổ trưởng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Danh làm Tổ Phó, 13 thành viên còn lại là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành Thành phố và phòng, ban Sở Xây dựng. Ngoài 15 thành viên nêu trên, khi cần thiết, Tổ trưởng Tổ Chuyên gia mời đại diện các cơ quan có liên quan tham gia Tổ Chuyên gia như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố; Ban Quản lý các Khu đô thị mới; Ủy ban nhân dân các quận, huyện nơi có dự án phát triển nhà ở thuộc phạm vi được giao quản lý.

Tổ Chuyên gia có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Đối với trường hợp chỉ định nhà đầu tư, xem xét đánh giá hồ sơ năng lực của nhà đầu tư khi đăng ký tham gia đầu tư xây dựng dự án phát triển nhà ở thương mại.

2. Đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: Tổ chức lập phương án đấu thầu, hồ sơ mời thầu của từng dự án cụ thể; Tổ chức phát hành hồ sơ mời thầu, nhận hồ sơ dự thầu, xây dựng các tiêu chí đánh giá, các thang điểm cụ thể trên cơ sở nội dung của hồ sơ mời thầu và các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ để xem xét, chấm điểm đối với từng hồ sơ dự thầu. Sau khi có kết quả đấu thầu, Tổ Chuyên gia có văn bản thông báo kết quả cho Sở Xây dựng để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại; Tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của chủ đầu tư theo quy định; Lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm để hỗ trợ Tổ Chuyên gia trong trường hợp cần thiết; Lập dự toán chi phí tổ chức lựa chọn chủ đầu tư cho từng dự án cụ thể mà Tổ Chuyên gia làm bên mời thầu; Các thành viên của Tổ Chuyên gia theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan được giao có trách nhiệm theo dõi quá trình triển khai thực hiện đầu tư dự án; Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc ngoài thẩm quyền, Tổ Chuyên gia có trách nhiệm báo cáo ngay Ủy ban nhân dân thành phố để được xem xét, giải quyết.

3. Tổ Chuyên gia chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thẩm định hồ sơ năng lực của nhà đầu tư và kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại.

4. Tổ Chuyên gia được sử dụng con dấu của Sở Xây dựng./.

Tổ Chuyên gia được thành lập căn cứ quy định của Chính phủ tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2005, thay thế Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ban hành ngày 06/9/2006./.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 877
Tin mới hơn