Thủ tục hành chính

Thủ tục chấp thuận đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở (bao gồm dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án đề xây dựng nhà ở) có quy mô sử dụng đất dưới 20ha
Thứ hai, 22/07/2019, 03:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Phát Triển Đô Thị
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (địa chỉ: 60 đường Trương Định, Phường 7, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ Bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận, kiểm tra và cấp biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho ngườinộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn tối đa là 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét và có Quyết định chấp thuận đầu tư dự án. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do cho chủ đầu tư được biết.

- Bước 4: Chủ đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận, đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Cách thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.
Hồ sơ:

Thành phần hồ sơ

+ Tờ trình về việc phê duyệt khu vực phát triển đô thị (tên khu vực)… (theo mẫu);

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư hoặc Quyết định chỉ định chủ đầu tư, hoặc văn bản xác nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp chủ đầu tư là chủ sử dụng khu đất thực hiện dự án (bản sao);

+ Hồ sơ dự án được quy định tại Điều 32 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013, cụ thể: Thuyết minh dự án; Hồ sơ dự án thành phần phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng (nếu có); Các nội dung phối hợp giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương.

+  Các văn bản pháp lý kèm theo: Quyết định phê duyệt khu vực phát triển đô thị và kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị (nếu có); hồ sơ quy hoạch chi tiết; hồ sơ chứng minh năng lực của chủ đầu tư về tài chính, kinh nghiệm về đầu tư và quản lý phù hợp để thực hiện dự án và các văn bản pháp lý có liên quan khác.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời gian giải quyết:
45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng:
Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Quyết định chấp thuận đầu tư dự án của Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không chấp thuận đầu tư dự án.
Phí, lệ phí
Mức thu lệ phí thẩm định theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.
Tên mẫu đơn:
Mẫu Tờ trình đề nghị chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại (Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

- Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

Tài liệu đính kèm:
II-1 Phu luc.docx
Số lượng lượt xem: 13354