Thủ tục hành chính

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
Thứ năm, 27/01/2022, 03:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Trình tự thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

- Đối với thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: tại Trụ sở cơ quan các sở và cấp tương đương (Giám đốc Sở có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nào chịu trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc lĩnh vực đó).

- Đối với thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở, ban, ngành và cấp tương đương: tại Trụ sở các sở, ban, ngành và cấp tương đương tùy thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

- Đối với thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền Thủ trưởng các cơ quan thuộc sở và cấp tương tương: tại Trụ sở cơ quan thuộc sở và cấp tương đương.

 

1. Trình tự thực hiện điều chỉnh như sau:

- Bước 4: Ra quyết định giải quyết khiếu nại

1. Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kết quả đối thoại (nếu có), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc sở hoặc cấp tương đương, Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

 

2. Cơ quan thực hiện điều chỉnh như sau:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc sở và cấp tương đương, Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Thanh tra sở; các phòng, ban chuyên môn, cơ quan thuộc Sở và cấp tương đương.

Cách thực hiện:
Hồ sơ:
Thời gian giải quyết:

- Trường hợp bình thường: không quá 30 ngày; phức tạp: không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý.

 

- Trường hợp vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: không quá 45 ngày; phức tạp: không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý.

Đối tượng:
Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Đang cập nhật dữ liệu
Phí, lệ phí
Không
Tên mẫu đơn:
Đang cập nhật dữ liệu
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

- Luật Khiếu nại 2011.

- Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011.

- Quyết định số 424/QĐ-TTCP ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

 

Tài liệu đính kèm:
Số lượng lượt xem: 1685