BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 100/BXD-KTQH
V/v hướng dẫn báo cáo pháp nhân và năng lực tài chính và giấy phép quy hoạch đối với dự án phát triển nhà ở

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 2342/SQHKT-PC ngày 10/8/2011 của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nội dung “báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án” trong hồ sơ cấp Giấy phép quy hoạch và sự cần thiết của cấp Giấy phép quy hoạch đối với các dự án phát triển nhà ở, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1) Về “báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án”: theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP thì Giấy phép quy hoạch là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Do đó, để đảm bảo việc cấp Giấy phép quy hoạch cho chủ đầu tư có điều kiện, năng lực về tài chính phù hợp với quy mô dự kiến đầu tư, Nghị định 37/2010/NĐ-CP đã quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch, trong đó có “báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án” là một trong nội dung để làm cơ sở cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định cấp giấy phép quy hoạch.

Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính là các văn bản chứng minh tư cách pháp nhân (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với tính chất của dự án đầu tư); báo cáo về năng lực tài chính do chủ đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm. Theo quy định Điều 37 của Nghị định 37/2010/NĐ-CP thì cơ quan quản lý quy hoạch các cấp có trách nhiệm xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch. Trong trường hợp Sở Quy hoạch Kiến trúc là đầu mối thì Sở là cơ quan có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về pháp nhân và năng lực tài chính của chủ đầu tư theo quy định trên.

- Đối tượng được cấp giấy phép quy hoạch là chủ đầu tư, do đó các tổ chức, cá nhân chưa được công nhận và xác định chủ đầu tư thì không thực hiện cấp giấy phép quy hoạch. Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định 37/2010/NĐ-CP không quy định khi lập hồ sơ cấp giấy phép phải có quyền sử dụng đất, giao, thuê đất.

2) Về các dự án phát triển nhà ở (theo Nghị định 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng):

Đối với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, để có cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng thì phải tiến hành lập quy hoạch chi tiết. Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định 37/2010/NĐ-CP thì quy hoạch chi tiết được lập ở tỷ lệ 1/500 trên cơ sở quy hoạch phân khu (hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 đã được phê duyệt). Trong trường hợp dự án phát triển nhà ở nằm trong các trường hợp cấp giấy phép quy hoạch quy định tại Điều 36 của Nghị định 37/2010/NĐ-CP thì phải thực hiện việc cấp giấy phép quy hoạch để làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết hoặc dự án dầu tư xây dựng công trình.

Đối với các dự án nhà ở phải tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, cần công bố các chỉ tiêu về dân số, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị thì cơ quan quản lý quy hoạch cần căn cứ vào quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt để xác định các chỉ tiêu cơ bản đối với khu vực dự án, làm cơ sở các nhà đầu tư quyết định việc tham gia đấu thầu và là một trong các tiêu chí để cơ quan quản lý xem xét đánh giá lựa chọn chủ đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng làm cơ sở để Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố nghiên cứu triển khai.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Ng. Đình Toàn (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KTQH

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thu Hằng