CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Thí nghiệm mẫu vật liệu xây dựng
Thứ ba, 23/07/2019, 04:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thí nghiệm mẫu vật liệu xây dựng
Người gửi: Nguyễn Cường Email: nqcuong79@gmail.com
Địa chỉ: 107 Nguyễn Đình Chiểu, phường 06, quận 03, Tp.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gửi a/c Sở xây dựng Tp.HCM! Cho mình được hỏi các sản phẩm vật liệu xây dựng mà đã có chứng nhận hợp quy theo thông tư 11/2011/TT-BXD thì có cần phải tiếp tục lấy mẫu tại công trường để thí nghiệm tại Quatest 3. Rất mong nhận hồi âm từ Sở. Trân trọng./.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Ông Nguyễn Cường, Vấn đề Ông hỏi, Phòng Quản lý Vật liệu Xây dựng - Sở Xây dựng trả lời như sau: Điều 14 - Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định như sau: “1. Các vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ (gọi chung là sản phẩm) trước khi được sử dụng, lắp đặt vào công trình xây dựng phải được chủ đầu tư tổ chức kiểm tra sự phù hợp về chất lượng theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình và yêu cầu thiết kế. Kết quả xác nhận sự phù hợp về chất lượng phải được thể hiện bằng văn bản. 2. Hình thức kiểm tra sự phù hợp về chất lượng được quy định như sau: a) Đối với các sản phẩm được sản xuất công nghiệp và đã là hàng hóa trên thị trường: - Chủ đầu tư kiểm tra xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận sự phù hợp chất lượng theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan. - Chủ đầu tư có thể tiến hành kiểm tra hoặc yêu cầu nhà thầu kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa; thí nghiệm, kiểm định chất lượng hàng hóa khi nghi ngờ hoặc theo yêu cầu của thiết kế, yêu cầu của quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình. b) Đối với các sản phẩm được sản xuất, chế tạo lần đầu sử dụng vào công trình theo yêu cầu của thiết kế: - Trường hợp sản phẩm được sản xuất, chế tạo trong các cơ sở sản xuất công nghiệp: chủ đầu tư kiểm tra chất lượng như quy định tại điểm a khoản này kết hợp với việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất trong quá trình sản xuất. - Trường hợp sản phẩm được sản xuất, chế tạo trực tiếp tại công trường: chủ đầu tư tổ chức giám sát chất lượng theo quy định tại Điều 21 Nghị định 209/2004/NĐ-CP”. Công bố sự phù hợp về chất lượng theo quy định tại Điều 24 - Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Điều 3 – Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bao gồm: - Công bố hợp quy: Là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc. Hiện nay, các loại VLXD thuộc danh mục của QCVN 16:2011/BXD đều thuộc đối tượng phải có công bố hợp quy. Thủ tục công bố hợp quy chỉ hoàn tất khi người sản xuất, người nhập khẩu đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Xây dựng nơi đơn vị đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh và được Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận. - Công bố hợp chuẩn: Là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện. Thủ tục công bố hợp chuẩn chỉ hoàn tất khi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh và được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Thông báo tiếp nhận. Chứng nhận sự phù hợp là chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Ngoài ra, tất cả sản phẩm, hàng hóa đều phải được người sản xuất, người nhập khẩu công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều 23 - Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa để đảm bảo điều kiện lưu thông trên thị trường và sử dụng trong công trình. VLXD sử dụng trong công trình phải đảm bảo các hồ sơ quản lý chất lượng VLXD nêu trên. Khi nghi ngờ hoặc theo yêu cầu của thiết kế, yêu cầu của quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình, chủ đầu tư có thể tiến hành kiểm tra hoặc yêu cầu nhà thầu kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa; thí nghiệm, kiểm định chất lượng VLXD. Do đó, đề nghị ông nghiên cứu quy định trên để được rõ.
Số lượng lượt xem: 2583