Hỏi đáp

Tổng số câu hỏi: 1689
Không có kết quả nào.
Trách nhiệm phê duyệt thiết kế thi công
Người gửi: HOÀNG THỊ LỆ CHI Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: CityLand hiện đang gặp vướng mắc trong việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trách nhiệm và/hoặc nghĩa vụ của chủ đầu tư và nhà thầu trong việc phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, cụ thể: Theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 112 Luật Xây dựng 2014 quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư “d. kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.” và điểm b khoản 2 điều 113 Luật Xây dựng 2014 quy định nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng “b) Lập và trình chủ đầu tư phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;” Tuy nhiên: Tại điểm b khoản 6 điều 24 Nghị định 15/2013/NĐ – CP quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư “b) Kiểm tra biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình của nhà thầu thi công xây dựng công trình;” và khoản 5 điều 25 Nghị định này quy định trách nhiệm của nhà thầu xây dựng “ 5. Lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định khác.” Như vậy, trong trường hợp này có sự mâu thuẫn giữa quy định của Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 15/2013/NĐ – CP về trách nhiệm và/hoặc nghĩa vụ phê duyệt thiết kế biện pháp thi công thuộc nhà thầu xây dựng hay thuộc chủ đầu tư? Do đó, nhằm bảo đảm việc tuân thủ các quy định pháp luật và bảo đảm quyền lợi của Cityland, kính đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn áp dụng quy định pháp luật trong trường hợp này. Rất mong Quý Cơ quan xem xét trả lời.