Kinh tế xây dựng

Công văn số 5607/SXD-KTXD ngày 25/5/2021 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn TPHCM để tính lệ phí trước bạ (28/05/2021)
Công văn số 5606/SXD-KTXD ngày 25/5/2021 của Sở Xây dựng về việc Bộ Xây dựng đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 (25/05/2021)
Công văn số 5478/SXD-KTXD ngày 21/5/2021 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn TP.HCM để tính lệ phí trước bạ (21/05/2021)
Công văn số 4740/SXD-KTXD ngày 06/5/2021 của Sở Xây dựng về việc thực hiện Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 (07/05/2021)
Điểm mới về nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng từ 01/4/2021 theo Nghị định số 50/2021/NĐ-CP (01/04/2021)
Công văn số 2805/SXD-KTXD ngày 12/3/2021 của Sở Xây dựng về việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng và xử lý chuyển tiếp theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (12/03/2021)
Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9, quý III, tháng 10, 11, 12, quý IV và cả năm 2020 trên địa bàn TPHCM (Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND TPHCM) (01/03/2021)
Chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 3, quý I và tháng 4, 5, 6, quý II năm 2020 trên địa bàn TPHCM (Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND TPHCM) (01/03/2021)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 12), quý III, quý IV và cả năm 2019 trên địa bàn TPHCM (Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND TPHCM) (01/03/2021)
Công văn số 2189/SXD-KTXD ngày 22/02/2021 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (23/02/2021)
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (18/02/2021)
Công văn số 12870/SXD-KTXD ngày 10/11/2020 của Sở Xây dựng về việc áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý III và IV năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (13/11/2020)
Quyết định số 3987/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý III và IV năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (27/10/2020)
Công văn số 9151/SXD-KTXD ngày 12/8/2020 của Sở Xây dựng về việc áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (13/08/2020)
Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng (27/07/2020)
Về việc áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/06/2020)
Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng (19/05/2020)
Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng (05/05/2020)
Công văn số 3761/SXD-KTXD ngày 13/4/2020 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (14/04/2020)
Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 1 đến tháng 6), Quý I, Quý II năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1176/QĐ-SXD-KTXD ngày 13/8/2019) (21/02/2020)