Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 12, từ ngày 15/3/2021 đến ngày 20/3/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (15/03/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 11, từ ngày 08/3/2021 đến ngày 13/3/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (08/03/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 09, từ ngày 01/3/2021 đến ngày 06/3/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (01/03/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 7, từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (22/02/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 6, từ ngày 08/02/2021 đến ngày 20/02/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (09/02/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 05, từ ngày 01/02/2021 đến ngày 06/02/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (01/02/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 04, từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (25/01/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 03, từ ngày 18/01/2021 đến ngày 23/01/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (18/01/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 02, từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (11/01/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 01, từ ngày 04/01/2021 đến ngày 09/01/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/01/2021)