Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 12, từ ngày 16/3/2020 đến ngày 21/3/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (17/03/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 11, từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (10/03/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 10, từ ngày 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (03/03/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 09, từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (25/02/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 08, từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (18/02/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 07, từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (11/02/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 06, từ ngày 03/02/2020 đến ngày 08/02/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/02/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 4, từ ngày 20/01/220 đến ngày 01/02/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (20/01/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 03, từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (14/01/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 02, từ ngày 06/01/2020 đến ngày 11/01/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (07/01/2020)