Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 44, từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/10/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 43, từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (21/10/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 41, từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019 (08/10/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 40, từ ngày 30/2019 đến ngày 05/10/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (01/10/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 39, từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (24/09/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 38, từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (16/09/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 37, từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (09/09/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám Sở (Tuần thứ 36, từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019) (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/09/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 35, từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019) (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (27/08/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 34, từ ngày 19/8/2019 đến ngày 24/8/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (20/08/2019)