Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 34, từ ngày 15/8/2022 đến ngày 20/8/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (15/08/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 33, từ ngày 08/8/2022 đến ngày 13/8/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (09/08/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 32, từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (02/08/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 31, từ ngày 25/7/2022 đến ngày 30/7/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (25/07/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 30, từ ngày 18/7/2022 đến ngày 23/7/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (18/07/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 29, từ ngày 11/7/2022 đến ngày 16/7/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (12/07/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 28, từ ngày 04/7/2022 đến ngày 09/7/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/07/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 27, từ ngày 27/6/2022 đến ngày 02/7/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (27/06/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 26, từ ngày 20/6/2022 đến ngày 25/6/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (20/06/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 25, từ ngày 13/6/2022 đến ngày 18/6/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (14/06/2022)