Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 10, từ ngày 28/02/2022 đến ngày 05/3/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (01/03/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 09, từ ngày 21/02/2022 đến ngày 26/02/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (22/02/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 08, từ ngày 14/02/2022 đến ngày 19/02/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (15/02/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 07, từ ngày 07/02/2022 đến ngày 12/02/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (07/02/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 4, từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (24/01/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 03, từ ngày 17/01/2022 đến ngày 22/01/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (17/01/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 02, từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (11/01/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 01, từ ngày04/01/2022 đến ngày 08/01/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/01/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 01, từ ngày 27/12/2021 đến ngày 01/01/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (28/12/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 52, từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (21/12/2021)