Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 1782/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu cho 35 tổ chức (29/09/2022)
Quyết định số 1783/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 01 tổ chức (29/09/2022)
Quyết định số 1784/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 02 tổ chức (29/09/2022)
Quyết định số 1785/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu cho 01 tổ chức (29/09/2022)
Quyết định số 1777/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 13 cá nhân (29/09/2022)
Quyết định số 1778/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 11 cá nhân (29/09/2022)
Quyết định số 1779/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu cho 32 cá nhân (29/09/2022)
Quyết định số 1780/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 04 tổ chức (29/09/2022)
Quyết định số 1781/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 01 tổ chức (29/09/2022)
Quyết định số 1757/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 04 tổ chức (27/09/2022)
Quyết định số 1758/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu cho 32 tổ chức (27/09/2022)
Quyết định số 1754/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 01 tổ chức (27/09/2022)
Quyết định số 1756/SXD-QLNGĐXD ngày 27/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 04 tổ chức (27/09/2022)
Thông báo số 533/TB-CĐKTXD ngày 26/9/2022 của Trường Cao đẳng Kiến trúc – Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ X/2022) (26/09/2022)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản Kỳ IX/2022 và thi lại Kỳ VIII/2022 (26/09/2022)
Quyết định số 1750/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 09 tổ chức (23/09/2022)
Quyết định số 1751/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/09/2022 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 02 cá nhân (23/09/2022)
Quyết định số 1749/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) cho 01 cá nhân (23/09/2022)
Quyết định số 1742/QĐ-XD-QLNGĐXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu cho 26 tổ chức (22/09/2022)
Quyết định số 1743/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 05 tổ chức (22/09/2022)