Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 1466/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (08/08/2023)
Quyết định số 1467/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (08/08/2023)
Quyết định số 1465/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (08/08/2023)
Quyết định số 1464/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (08/08/2023)
Quyết định số 1462/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (08/08/2023)
Quyết định số 1463/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (08/08/2023)
Quyết định số 1461/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (08/08/2023)
Quyết định số 1460/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (08/08/2023)
Quyết định số 1458/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (08/08/2023)
Quyết định số 1457/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (08/08/2023)
Quyết định số 1456/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (08/08/2023)
Quyết định số 1455/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (08/08/2023)
Quyết định số 1454/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (08/08/2023)
Quyết định số 1452/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (08/08/2023)
Quyết định số 1453/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (08/08/2023)
Quyết định số 1451/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (08/08/2023)
Quyết định số 1450/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (08/08/2023)
Quyết định số 1449/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (08/08/2023)
Quyết định số 1448/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/8/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (08/08/2023)
Quyết định số 1439/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/8/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (04/08/2023)