Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 1257/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (11/07/2023)
Quyết định số 1256/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (11/07/2023)
Quyết định số 1255/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (11/07/2023)
Quyết định số 1254/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (11/07/2023)
Quyết định số 1251/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (10/07/2023)
Quyết định số 1250/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/07/2023)
Quyết định số 1249/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/07/2023)
Quyết định số 1248/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (10/07/2023)
Quyết định số 1247/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/07/2023)
Quyết định số 1246/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( cấp lại lần 1) (10/07/2023)
Quyết định số 1190/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (06/07/2023)
Quyết định số 1191/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (06/07/2023)
Quyết định số 1189/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/07/2023)
Quyết định số 1188/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/07/2023)
Quyết định số 1187/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (06/07/2023)
Quyết định số 1186/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/07/2023)
Quyết định số 1185/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (06/07/2023)
Quyết định số 1184/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/07/2023)
Quyết định số 1183/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/07/2023)
Quyết định số 1182/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (06/07/2023)