Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 16411/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 25/11/2022 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 23 năm 2022 (29/11/2022)
Thông báo số 734/TB-CĐKTXD ngày 28/11/2022 về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản Kỳ XII/2022 (28/11/2022)
Quyết định số 2209/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/11/2022)
Quyết định số 2208/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (24/11/2022)
Quyết định số 2207/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/11/2022)
Quyết định số 2206/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/11/2022)
Quyết định số 2204/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (24/11/2022)
Quyết định số 2205/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (24/11/2022)
Quyết định số 2187/QĐ-SXD-QLGĐXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (24/11/2022)
Quyết định số 2203/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (24/11/2022)
Quyết định số 2186/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (24/11/2022)
Quyết định số 2184/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/11/2022)
Quyết định số 2185/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (24/11/2022)
Quyết định số 2183/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/11/2022)
Quyết định số 2182/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/11/2022)
Quyết định số 2174/QĐ-SXDQ-QLNGĐXD ngày 17/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/11/2022)
Quyết định số 2173/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/11/2022)
Quyết định số 2172/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/11/2022)
Quyết định số 2171/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/11/2022)
Quyết định số 2166/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/11/2022)