Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 774/TB-CĐKTXD ngày 26/9/2023 của Trường Cao đẳng Kiến trúc – Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ IX/2023) (27/09/2023)
Quyết định số 1963/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (26/09/2023)
Quyết định số 1964/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (26/09/2023)
Quyết định số 1962/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (26/09/2023)
Quyết định số 1961/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (26/09/2023)
Quyết định số 1960/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (26/09/2023)
Quyết định số 1959/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (26/09/2023)
Quyết định số 1958/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (26/09/2023)
Quyết định số 1957/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (26/09/2023)
Quyết định số 1956/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (26/09/2023)
Quyết định số 1954/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (26/09/2023)
Quyết định số 1953/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (26/09/2023)
Quyết định số 1952/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (26/09/2023)
Quyết định số 1951/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (26/09/2023)
Quyết định số 1950/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (26/09/2023)
Quyết định số 1949/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (26/09/2023)
Quyết định số 1949/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (26/09/2023)
Quyết định số 1948/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (26/09/2023)
Quyết định số 1947/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (26/09/2023)
Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 23/9/2023 của Ủy ban nhân dân TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng, Vật liệu xây dựng, Giám định tư pháp xây dựng, Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (26/09/2023)