Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 62/TB-TCXD-NCKH&HTDN ngày 23/02/2021 của Trường Trung cấp Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ II/2021) (23/02/2021)
Thông báo số 2067/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 09/02/2021 của Sở Xây dựng về hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (09/02/2021)
Quyết định số 184/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/02/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (09/02/2021)
Quyết định số 183/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/02/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (09/02/2021)
Quyết định số 182/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/02/2021 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (09/02/2021)
Quyết định số 170/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/02/2021 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung thông tin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (08/02/2021)
Quyết định số 169/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/02/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (08/02/2021)
Quyết định số 168/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/02/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (08/02/2021)
Quyết định số 166/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/02/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (08/02/2021)
Quyết định số 167/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/02/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (08/02/2021)
Thông báo số 1990/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 08/02/2021 của Sở Xây dựng về hồ sơ được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có lĩnh vực chưa đủ điều kiện (08/02/2021)
Thông báo số 1908/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 05/02/2021 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (05/02/2021)
Thông báo số 1905/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 05/02/2021 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (05/02/2021)
Thông báo số 1907/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 05/02/2021 của Sở Xây dựng về hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (05/02/2021)
Quyết định số 151/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/02/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (05/02/2021)
Quyết định số 152/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/02/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (05/02/2021)
Quyết định số 153/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/02/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (05/02/2021)
Quyết định số 149/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/02/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (05/02/2021)
Quyết định số 148/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/02/2021 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (05/02/2021)
Quyết định số 154/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/02/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (05/02/2021)