Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 1893/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/09/2023)
Quyết định số 1892/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/09/2023)
Quyết định số 1886/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần thứ 1) (16/09/2023)
Quyết định số 1885/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần thứ 1) (16/09/2023)
Quyết định số 1884/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần thứ 1) (16/09/2023)
Quyết định số 1883/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/09/2023)
Quyết định số 1881/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/09/2023)
Quyết định số 1880/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (16/09/2023)
Quyết định số 1879/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (16/09/2023)
Quyết định số 1878/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/09/2023)
Quyết định số 1877/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/09/2023)
Quyết định số 1874/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/09/2023)
Quyết định số 1876/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (16/09/2023)
Quyết định số 1875/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/09/2023)
Quyết định số 1873/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (16/09/2023)
Quyết định số 1890/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (16/09/2023)
Quyết định số 1882/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/09/2023)
Thông báo số 14150/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 18 năm 2023 (15/09/2023)
Quyết định số 1871/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (15/09/2023)
Quyết định số 1870/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (15/09/2023)