Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 1039/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/06/2023)
Quyết định số 1038/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (16/06/2023)
Quyết định số 1037/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần thứ 1) (16/06/2023)
Quyết định số 1035/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (16/06/2023)
Quyết định số 1036/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/06/2023)
Quyết định số 1034/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/06/2023)
Quyết định số 1033/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (16/06/2023)
Quyết định số 1032/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/06/2023)
Quyết định số 1031/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Cấp lại lần 1) (16/06/2023)
Quyết định số 1029/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/06/2023)
Quyết định số 1030/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (16/06/2023)
Quyết định số 1028/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (16/06/2023)
Quyết định số 1027/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (16/06/2023)
Quyết định số 1026/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (16/06/2023)
Quyết định số 1008/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/6/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính sai sót tại Danh sách đính kèm Quyết định số 987/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Sở Xây dựng (13/06/2023)
Quyết định số 1003/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (13/06/2023)
Quyết định số 1002/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/06/2023)
Quyết định số 1017/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (12/06/2023)
Quyết định số 1001/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (12/06/2023)
Quyết định số 1000/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (12/06/2023)