Pháp chế

Kế hoạch số 04/KH-HĐPH ngày 20/4/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật TP về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (22/05/2023)
Kế hoạch số 1972/KH-UBND ngày 15/5/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai các nội dung, đề án thực hiện Thông tri số 12-TT/TU ngày 28/7/2022 của Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 12-KL/TW về công tác người VN ở nước ngoài trong tình hình mới tại Thành phố Hồ Chí Minh (22/05/2023)
Cẩm nang pháp luật (áp dụng theo thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng năm 2023) (19/05/2023)
Tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư (04/04/2023)
Thông tư số 09/2023/TT-BTC  ngày 08/02/2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (03/04/2023)
Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (31/03/2023)
Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng (13/03/2023)
Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (02/03/2023)
Công văn số 2120/SXD-PC ngày 20/02/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (22/02/2023)
Triển khai Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 27/01/2023 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân TP.HCM hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022 (16/02/2023)
Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ hợp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (10/02/2023)
Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư pháp (10/02/2023)
Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực nội vụ (10/02/2023)
Công văn số 6427/STP-VP ngày 19/12/2022 của Sở Tư pháp về việc triển khai Quyết định số 1529/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ (22/12/2022)
Thông tư số 05/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng QCVN 03:2022/BXD (22/12/2022)
Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Tổng kết phong trào thi đua “Doanh nghiệp, Doanh nhân đồng hành cùng Thành phố đổi mới - phát triển” giai đoạn 2017-2022 (20/12/2022)
Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (06/12/2022)
Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 21/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Báo cáo kết quả thực hiện Chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” (05/12/2022)
Thông tư số 14/2022-TT-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng (24/11/2022)
Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn (01/11/2022)