Pháp chế

title Pháp chế

Triển khai khảo sát online đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thứ sáu, 07/01/2022, 09:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Công văn số 4939/STP - VB ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Sở Tư pháp về triển khai khảo sát online đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 4581/BTP-PL PLDSKT ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tư pháp về việc đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai khảo sát tại các mẫu phiếu khảo sát online do Bộ Tư pháp xây dựng.

Giám đốc Sở chỉ đạo Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai thực hiện Phiếu khảo sát dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức tại địa chỉ https://forms.gle/d8Do5NUZia5u94639

Đề nghị Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo nêu trên.

Đính kèm file: Công văn số 219/SXD-PC

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 65
Tin đã đưa