Pháp chế

Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản tháng 01/2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (24/02/2014)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản tháng 10/2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (04/01/2014)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản tháng 10/2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (04/01/2014)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản tháng 11/2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (04/01/2014)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản tháng 12/2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (04/01/2014)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản hàng tháng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10 năm 2013 (12/11/2013)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản hàng tháng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6 năm 2013Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản hàng tháng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6 năm 2013 (12/11/2013)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản hàng tháng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 7 năm 2013 (12/11/2013)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản hàng tháng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 8 năm 2013 (12/11/2013)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản hàng tháng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 9 năm 2013 (12/11/2013)
Danh sách chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đã cấp quý I/2013 (24/06/2013)
Thông báo số 1507/TB-SXD-VP về việc thực hiện mức thu phí, lệ phí tại Sở Xây dựng (27/03/2012)
Tăng lệ phí cấp giấy phép hành nghề kiến trúc, xây dựng (04/03/2012)
Sở Xây dựng ký QĐ mới về ban hành danh mục ngành nghề đào tạo được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công XDCT. (31/07/2011)