Pháp chế

Công văn số 9010/SXD-PC ngày 23/9/2021 của Sở Xây dựng về việc kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp bị tác độntg bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM (23/09/2021)
Giới thiệu một số tài liệu, infographic phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 (20/09/2021)
Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (17/09/2021)
Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công tại Sở Xây dựng năm 2021 (15/09/2021)
Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (05/09/2021)
Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ (01/09/2021)
Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (26/08/2021)
Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (26/08/2021)
Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng (09/08/2021)
Kế hoạch số 8141/KH-SXD-PC ngày 28/7/2021 của Sở Xây dựng về tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1801/KH-UBND ngày 03/6/2021 của UBND TP.HCM về triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật và Công văn số 686/BTP-VĐCXDPL ngày 15/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật tại Sở Xây dựng (28/07/2021)
Kế hoạch số 7905/KH-SXD-PC ngày 16/7/2021 của Sở Xây dựng về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam - 9/11” tại Sở Xây dựng năm 2021 (16/07/2021)
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 (23/06/2021)
Kế hoạch số 6911/KH-SXD-PC ngày 23/6/2021 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 (23/06/2021)
Kế hoạch số 6700/KH-SXD- TTXTTM&ĐT ngày 18/6/2021 của Sở Xây dựng và Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư về tổ chức Hội nghị “Đối thoại Doanh nghiệp và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021” (21/06/2021)
Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 16/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (21/06/2021)
Kế hoạch số 6422/KH-SXD-PC ngày 14/6/2021 của Sở Xây dựng về cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 (14/06/2021)
Kế hoạch tổ chức giao lưu trực tuyến của Sở Xây dựng năm 2021 (09/06/2021)
Triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (03/06/2021)
Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định về trịnh tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư (18/05/2021)
Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá (10/05/2021)