Sơ đồ tổ chức

  • Phòng Cấp phép xây dựng

  • Phòng Hạ tầng kỹ thuật

  • Phòng Kinh tế xây dựng

  • Phòng Pháp chế

  • Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

  • Phòng Phát triển đô thị

  • Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

  • Phòng Quản lý nhà và công sở

  • Phòng Thẩm định dự án

  • Phòng Tổ chức cán bộ

  • Phòng Vật liệu xây dựng

  • Thanh tra Sở

  • Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

  • Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng

  • Văn phòng Sở