Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO

Thành phố Hồ Chí Minh: Ban hành các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 (27/04/2020)
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 (24/04/2020)
Công văn số 1490/UBND-VX ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (23/04/2020)
Công văn số 4196/SXD-VP ngày 23/4/2020 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan Sở Xây dựng (23/04/2020)
Công văn số 3909/SXD-VP ngày 16/4/2020 của Sở Xây dựng về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (17/04/2020)
Kế hoạch số 1267/KH-UBND ngày 07/4/2020 của Ủy ban nhân dân TPHCM về thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững của thành phố (17/04/2020)
Công văn số 1394/UBND-VX ngày 16/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (16/04/2020)
Về tình trạng 23 cây xanh gần các trụ quảng cáo bị phá hoại (14/04/2020)
Về quản lý cây xanh đường phố trồng trên vỉa hè các tuyến đường thuộc địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh (14/04/2020)
Về tiếp tục thực hiện chương trình "Giảm sử dụng túi ni lông" và triển khai phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn Thành phố (14/04/2020)

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT