Thanh tra Sở

Trả lời câu hỏi của ông Lê Hoàng, hỏi về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND về phòng chống Covid-19 của Ủy ban nhân dân TP.HCM (29/07/2021)
Công văn số 8079/SXD-TT ngày 26/7/2021 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng (26/07/2021)
Trả lời câu hỏi của ông Lưu Gia Có, hỏi về nộp hồ sơ thông báo khởi công nhà ở riêng lẻ (20/07/2021)
Công văn số 7814/SXD-TT ngày 14/7/2021 của Sở Xây dựng về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố (14/07/2021)
Công văn số 7662/SXD-TT ngày 09/7/2021 của Sở Xây dựng về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (09/07/2021)
Công văn số 6740/SXD-TT ngày 20/6/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (21/06/2021)
Công văn số 6666/SXD-TT ngày 17/6/2021 của Sở Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (17/06/2021)
Công văn số 6101/SXD-TT ngày 04/6/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (04/06/2021)
Công văn số 5614/SXD-TT ngày 26/5/2021 của Sở Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/05/2021)
Công văn số 5005/SXD-TT ngày 12/5/2021 của Sở Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (12/05/2021)
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (09/03/2021)
Công văn số 1873/SXD-TT ngày 05/02/2021 của Sở Xây dựng TPHCM  về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (05/02/2021)
Giao lưu trực tuyến: Xây nhà ở thành phố, làm sao để giảm phiền phức? (21/01/2021)
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố (07/12/2020)
Phổ biến quy định bí mật nhà nước của ngành Thanh tra (18/09/2020)
Công văn số 10002/SXD-TT ngày 31/8/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình bị thu hồi giấy phép xây dựng (31/08/2020)
Công văn số 8898/SXD-TT ngày 06/8/2020 của Sở Xây dựng về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (07/08/2020)
Công văn số 8720/SXD-TT ngày 03/8/2020 của Sở Xây dựng về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở (06/08/2020)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Viết Thao, hỏi về nhà ở xã hội Vĩnh Lộc Dgold (06/08/2020)
Hướng dẫn thực hiện nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính thông qua Ngân hàng do Kho bạc Nhà nước Thành phố ủy nhiệm thu (16/07/2020)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 về Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (24/06/2020)
Kế hoạch Nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng nhằm thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị" (13/05/2020)
Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (29/04/2020)
Công văn số 1553/UBND-VX ngày 28/4/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/220 của Thủ tướng Chính phủ (29/04/2020)
Thành phố Hồ Chí Minh: Ban hành các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 (27/04/2020)