Thông tin về thu hồi, hủy giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp (trừ các công trình phục vụ an ninh - quốc phòng, bí mật nhà nước theo quy định)