TIn tức - sự kiện

Quyết định số 995/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (09/06/2023)
Quyết định số 994/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (09/06/2023)
Quyết định số 993/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (09/06/2023)
Quyết định số 992/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (09/06/2023)
Quyết định số 990/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (08/06/2023)
Quyết định số 989/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (08/06/2023)
Quyết định số 988/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (08/06/2023)
Quyết định số 987/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (08/06/2023)
Quyết định số 985/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (08/06/2023)
Quyết định số 984/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (08/06/2023)
Quyết định số 983/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (08/06/2023)
Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến (08/06/2023)
Thông báo số 8130/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính Danh sách kèm theo Thông báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 11 năm 2023) (09/06/2023)
Quyết định số 977/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (07/06/2023)
Quyết định số 976/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (07/06/2023)
Quyết định số 975/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (07/06/2023)
Quyết định số 974/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (07/06/2023)
Quyết định số 973/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (07/06/2023)
Quyết định số 972/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc tuyên hủy chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (07/06/2023)
Quyết định số 960/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (06/06/2023)