Vật liệu xây dựng

Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến (08/06/2023)
Những bất cập trong áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (02/06/2023)
Thông báo số 7720/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng v/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 5/2023 (01/06/2023)
Kế hoạch số 7330/KH-SXD-VLXD ngày 24/05/2023 của Sở Xây dựng về khảo sát việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (25/05/2023)
Thông báo số 7220/TB-SXD-VLXDngày 23/5/2023 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (23/05/2023)
Thông báo số 6043/TB-SXD-VLXD ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng về việc v/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 4/2023 (28/04/2023)
Công văn số 5930/SXD-VLXD ngày 26/4/2023 của Sở Xây dựng v/v phối hợp cung cấp thông tin về sản xuất và sử dụng vật liệu chống cháy; thuận lợi,khó khăn và kiến nghị khi áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2022/BXD (27/04/2023)
Công văn số 4472/SXD-VLXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng v/v báo cáo tình hình hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng năm 2022 (03/04/2023)
Thông báo số 4442/TB-SXD-VLXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng v/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 3/2023 (03/04/2023)
Công văn số 3115/SXD-VLXD ngày 08/3/2023 của Sở Xây dựng v/v thu hồi mã số LAS-XD và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (08/03/2023)
Chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính của lĩnh vực vật liệu xây dựng tại TP.HCM năm 2023 (07/03/2023)
Thông báo số 2779/TB-SXD-VLXD ngày 02/03/2023 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (02/03/2023)
Thông báo số 2620/TB-SXD-VLXD ngày 28/02/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 02/2023 (02/03/2023)
Thông báo số 2588/TB-SXD-VLXD ngày 28/02/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính Thông báo 14706/TB-SXD-VLXD Ngày 25/10/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu của Công ty CP BM Window (28/02/2023)
Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) ban hành năm 2022 (Theo Quatest 3 cung cấp thông tin) (28/02/2023)
Thông báo số 827/TB-SXD-VLXD-KTNN ngày 20/02/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính Thông báo 310/TB-SXD-VLXD-KTNN Ngày 16/01/2023 về kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu - Công ty TNHH MTV SX TM Hùng Long (24/02/2023)
Thông báo số 828/TB-SXD-VLXD-KTNN ngày 20/02/2023 của Sở Xây dựng về việc  đính chính Thông báo 310/TB-SXD-VLXD-KTNN Ngày 16/01/2023 về kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu - Công ty TNHH SHIVIET (24/02/2023)
Công văn số 2068/SXD-VLXD ngày 17/02/2023 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng do Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 – Trạm nghiền Phú Hữu sản xuất (17/02/2023)
Thông báo số 1154/TB-SXD-VLXD ngày 31/01/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 01/2023 (07/02/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Vạn Xuân (Các Thông báo số 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921/TB-SXD-VLXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng) (30/01/2023)