Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH RI TA Võ (các Thông báo số 10376, 10377, 10378, 10379, 10380, 10381, 10382, 10383, 10384, 10385, 10386, 10387, 10388, 10389, 10390, 10391, 10392, 10393, 10394, 10395, 10396, 10397, 10398, 10399, 10400, 10401, 10402/TB-SXD-VLXD ngày 01/11/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 01/11/2021, 09:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 01/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH RI TA Võ, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

10376/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0621D-MARAZZI/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số  10376/TB-SXD-VLXD

2

10377/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0621A-MARAZZI/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10377/TB-SXD-VLXD

3

10378/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0621B-MARAZZI/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10378/TB-SXD-VLXD

4

10379/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0621C-MARAZZI/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10379/TB-SXD-VLXD

5

10380/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0421G-MARAZZI/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10380/TB-SXD-VLXD

6

10381/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0421H-MARAZZI/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10381/TB-SXD-VLXD

7

10382/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0521A-MARAZZI/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10382/TB-SXD-VLXD

8

10383/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0421E-MARAZZI/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10383/TB-SXD-VLXD

9

10384/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0421F-MARAZZI/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10384/TB-SXD-VLXD

10

10385/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0421C-MARAZZI/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10385/TB-SXD-VLXD

11

10386/TB-SXD-VLXD

 

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0421D-MARAZZI/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10386/TB-SXD-VLXD

12

10387/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0421A-MARAZZI/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10387/TB-SXD-VLXD

13

10388/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0421B-MARAZZI/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10388/TB-SXD-VLXD

14

10389/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0121A-LIOLI/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10389/TB-SXD-VLXD

15

10390/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0221B-LIOLI/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10390/TB-SXD-VLXD

16

10391/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0521A-R.A.K/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10391/TB-SXD-VLXD

17

10392/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0621A-R.A.K/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10392/TB-SXD-VLXD

18

10393/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0421A-R.A.K/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10393/TB-SXD-VLXD

19

10394/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0421B-R.A.K/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10394/TB-SXD-VLXD

20

10395/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0221A-ICON/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10395/TB-SXD-VLXD

21

10396/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0121A-ICON/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10396/TB-SXD-VLXD

22

10397/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0220E-ICON/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10397/TB-SXD-VLXD

23

10398/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0220F-ICON/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10398/TB-SXD-VLXD

24

10399/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0220C-ICON/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10399/TB-SXD-VLXD

25

10400/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0220D-ICON/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10400/TB-SXD-VLXD

26

10401/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0220A-ICON/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10401/TB-SXD-VLXD

27

10402/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RI TA Võ - Hợp quy 0220B-ICON/CB-RT, Ngày 05/10/2021

Tải file Thông báo số 10402/TB-SXD-VLXD


 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 347
Tin đã đưa