Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu của Công ty TNHH SX và TM Quân Đạt (các Thông báo số  11479, 11480, 11481, 11482,11483, 11484, 11485, 11486, 11487, 11488/TB-SXD-VLXD ngày 19/11/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 19/11/2021, 02:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 19/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu của Công ty TNHH SX và TM Quân Đạt, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

11479/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu - Công ty TNHH SX và TM Quân Đạt - Hợp quy 0028-1/HQ/QĐ Ngày 08/11/2021 (BN 2102862)

Tải file Thông báo số 11479/TB-SXD-VLXD

2

11480/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu - Công ty TNHH SX và TM Quân Đạt - Hợp quy 0028-1/HQ/QĐ Ngày 08/11/2021

Tải file Thông báo số 11480/TB-SXD-VLXD

3

11481/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu - Công ty TNHH TNHH SX VÀ TM QUÂN ĐẠT - Hợp quy 0030-1/HQ/QĐ ngày 08/11/2021 (BN 2102864)

Tải file Thông báo số 11481/TB-SXD-VLXD

4

11482/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính phẳng tôi nhiệt nhập khẩu - Công ty TNHH TNHH SX VÀ TM QUÂN ĐẠT - Hợp quy 0030-2/HQ/QĐ ngày 08/11/2021 (BN 2102865)

Tải file Thông báo số 11482/TB-SXD-VLXD

5

11483/TB-SXD-Vlxd

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu - Công ty TNHH SX và TM Quân Đạt - Hợp quy 0032-1/HQ/QĐ ngày 08/11/2021 (BN 2102866)

Tải file Thông báo số 11483/TB-SXD-VLXD

6

11484/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính phẳng tôi nhiệt nhập khẩu - Công ty TNHH SX và TM Quân Đạt - Hợp quy 0032-2/HQ/QĐ ngày 08/11/2021 (BN 2102867)

Tải file Thông báo số 11484/TB-SXD-VLXD

7

11485/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu - Công ty TNHH SX và TM Quân Đạt - Hợp quy 0033-1/HQ/QĐ ngày 08/11/2021 (BN 2102868)

Tải file Thông báo số 11485/TB-SXD-VLXD

8

11486/TB-SXD-VXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính dán nhiều lớp và kính phẳng tôi nhiệt nhập khẩu - Công ty TNHH SX và TM Quân Đạt - Hợp quy 0033-2/HQ/QĐ ngày 08/11/2021 (BN 2102869)

Tải file Thông báo số 11486/TB-SXD-VXD

9

11487/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính dán nhiều lớp và kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu - Công ty TNHH SX và TM Quân Đạt - Hợp quy 0039-1/HQ/QĐ ngày 08/11/2021 (BN 2102870)

Tải file Thông báo số 11487/TB-SXD-VLXD

10

11488/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp nhập khẩu - Công ty TNHH SX và TM Quân Đạt - Hợp quy 0039-2/HQ/QĐ ngày 08/11/2021 (BN 2102871)

Tải file Thông báo số 11488/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 141
Tin đã đưa