Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (Các Thông báo số 8700, 8701, 8702/TB-SXD-VLXD ngày 07/07/2022 của Sở Xây dựng) (08/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Kova Nanopro (Các Thông báo số 8722, 8723/TB-SXD-VLXD ngày 07/07/2022 của Sở Xây dựng) (08/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 8640, 8641, 8642, 8643, 8644, 8645, 8646, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651, 8652, 8653, 8654, 8655, 8656, 8657, 8658, 8659, 8660, 8661, 8662, 8663, 8664, 8665, 8666, 8667, 8668, 8669, 8670, 8671/TB-SXD-VLXD ngày 07/07/2022 của Sở Xây dựng) (08/07/2022)
Thông báo số 8626/TB-SXD-VLXD ngày 07/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm gạch bê tông sản xuất trong nước của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Thành Long Bình (08/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng nhập khẩu của Công ty TNHH FM Trading (Các Thông báo số 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, 8636, 8637, 8638, 8639/TB-SXD-VLXD ngày 07/07/2022 của Sở Xây dựng) (08/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 8672, 8673, 8674, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679/TB-SXD-VLXD ngày 07/07/2022 của Sở Xây dựng) (08/07/2022)
Thông báo thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tổng hợp Phú Quý (Các Thông báo số 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625/TB-SXD-VLXD ngày 07/07/2022 của Sở Xây dựng) (08/07/2022)
Thông báo số 8692/TB-SXD-VLXD ngày 07/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Vinh Trí Phát (08/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Hiệp Hòa House (Các Thông báo số 8550, 8551, 8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557, 8558, 8559, 8560, 8561, 8562, 8563/TB-SXD-VLXD ngày 06/07/2022 của Sở Xây dựng) (07/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang (Các Thông báo số 8382, 8383, 8384, 8385, 8386, 8387, 8388, 8389, 8390, 8391, 8392, 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8409, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419/TB-SXD-VLXD ngày 05/07/2022 của Sở Xây dựng) (07/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 8325, 8326, 8327, 8328, 8329, 8330, 8331, 8332, 8333, 8334, 8335, 8336, 8337, 8338, 8339, 8340, 8341, 8342, 8343/TB-SXD-VLXD ngày 05/07/2022 của Sở Xây dựng) (07/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát  nhập khẩu của Công ty TNHH Hiệp Hòa House (Các Thông báo số 8420, 8421, 8422, 8423, 8424, 8425, 8426, 8427/TB-SXD-VLXD ngày 05/07/2022 của Sở Xây dựng) (07/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang (Các Thông báo số 8344, 8345, 8346, 8347, 8348, 8349, 8350, 8351, 8352, 8353, 8354, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8369, 8370, 8371, 8372, 8373, 8374, 8375, 8376, 8377, 8378, 8379, 8380, 8381/TB-SXD-VLXD ngày 05/07/2022 của Sở Xây dựng) (07/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8520, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8547, 8548, 8549/TB-SXD-VLXD ngày 06/07/2022 của Sở Xây dựng) (07/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 8470, 8471, 8472, 8473, 8474/TB-SXD-VLXD ngày 06/07/2022 của Sở Xây dựng) (07/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8484, 8485, 8486, 8487, 8488, 8489, 8490, 8491, 8492, 8493, 8494, 8495, 8496, 8497, 8498, 8499, 8500, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512/TB-SXD-VLXD ngày 06/07/2022 của Sở Xây dựng) (07/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Hiệp Hòa House (Các Thông báo số 8550, 8551, 8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557, 8558, 8559, 8560, 8561, 8562, 8563/TB-SXD-VLXD ngày 06/07/2022 của Sở Xây dựng) (07/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV XNK Gia Nghi (Các Thông báo số 8467, 8468, 8469/TB-SXD-VLXD ngày 06/07/2022 của Sở Xây dựng) (07/07/2022)
Thông báo số 8462/TB-SXD-VLXD ngày 06/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (07/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Hà Linh Phương Hoa Cương (Các Thông báo số 8260, 8261, 8262, 8263, 8264, 8265, 8266, 8267, 8268, 8269, 8270, 8271, 8272, 8273, 8274, 8275, 8276, 8277, 8278, 8279, 8280, 8281/TB-SXD-VLXD ngày 04/7/2022 của Sở Xây dựng) (06/07/2022)