Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH SX TM dịch vụ An Đại Hưng (Các Thông báo số 14516, 14517, 14518, 14519, 14520, 14521, 14522, 14523, 14524, 14525, 14526, 14527, 14528, 14529, 14530, 14531, 14532, 14533/TB-SXD-VLXD ngày 21/10/2022 của Sở Xây dựng) (25/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt (Các Thông báo số 14536, 14537, 14538, 14539, 14540, 14541, 14542, 14543, 14544, 14545, 14546, 14547, 14548, 14549, 14550, 14551, 14552, 14553, 14554/TB-SXD-VLXD ngày 21/10/2022 của Sở Xây dựng) (25/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Thiên Bình Phát (Các Thông báo số 14503, 14504, 14505, 14506, 14507, 14508, 14509/TB-SXD-VLXD ngày 21/10/2022 của Sở Xây dựng) (25/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG (Các Thông báo số 14555, 14556, 14557, 14558, 14559, 14560, 14561, 14562, 14563/TB-SXD-VLXD ngày 21/10/2022 của Sở Xây dựng) (25/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Đông Như (Các Thông báo số 14510, 14511, 14512, 14513, 14514, 14515/TB-SXD-VLXD ngày 21/10/2022 của Sở Xây dựng) (25/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Đông Như (Các Thông báo số 14510, 14511, 14512, 14513, 14514, 14515/TB-SXD-VLXD ngày 21/10/2022 của Sở Xây dựng) (25/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV sản xuất Quang Vinh (Các Thông báo số 14534, 14535/TB-SXD-VLXD ngày 21/10/2022 của Sở Xây dựng) (25/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Mansa Musa VN (Các Thông báo số 14447, 14448, 14449, 14450, 14451, 14452, 14453, 14454, 14455/TB-SXD-VLXD ngày 20/10/2022 của Sở Xây dựng) (24/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH ABUBAKARI VN (Các Thông báo số 14436, 14437, 14438, 14439, 14440, 14441, 14442, 14443, 14445, 14446/TB-SXD-VLXD ngày 20/10/2022 của Sở Xây dựng) (24/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Hùng Long (Các Thông báo số 14416, 14417, 14418, 14419, 14420, 14421, 14422/TB-SXD-VLXD ngày 20/10/2022 của Sở Xây dựng) (24/10/2022)
Thông báo số 14370/TB-SXD-VLXD ngày 19/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (21/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản Vạn Xuân (Các Thông báo số 14321, 14322, 14323, 14324, 14325, 14326/TB-SXD-VLXD ngày 19/10/2022 của Sở Xây dựng) (21/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 14303, 14304, 14305, 14306, 14307, 14308, 14309, 14310, 14311, 14312, 14313, 14314, 14315, 14316/TB-SXD-VLXD ngày 19/10/2022 của Sở Xây dựng) (21/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (Các Thông báo số 14300, 14301, 14302/TB-SXD-VLXD ngày 19/10/2022 của Sở Xây dựng) (21/10/2022)
Thông báo số 14299/TB-SXD-VLXD ngày 19/10/2022 của Sở Xây dựng về việc đính chính Thông báo số 11292/TB-SXD-VLXD ngày 22/8/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tổng hợp Phú Quý (21/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Kenle (Các Thông báo số 14249, 14250, 14251, 14252, 14253, 14254, 14255, 14256, 14257, 14258, 14259, 14260, 14261, 14262, 14263, 14264/TB-SXD-VLXD ngày 18/10/2022 của Sở Xây dựng) (21/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH thương mại Kha (Các Thông báo số 14230, 14231, 14232, 14233, 14234, 14235, 14236, 14237, 14238, 14239, 14240, 14241, 14242, 14243, 14244, 14245, 14246/TB-SXD-VLXD ngày 18/10/2022 của Sở Xây dựng) (21/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH KALOKAGATHIA (Các Thông báo số 14265, 14266, 14267, 14268, 14269, 14270, 14271, 14272, 14273, 14274, 14275, 14276, 14277, 14278, 14279, 14280, 14281, 14282, 14283, 14284/TB-SXD-VLXD ngày 18/10/2022 của Sở Xây dựng) (21/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 14247, 14248/TB-SXD-VLXD ngày 18/10/2022 của Sở Xây dựng) (21/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Nhật Minh Anh STONE (Các Thông báo số 14327, 14328, 14329, 14330, 14331/TB-SXD-VLXD ngày 19/10/2022 của Sở Xây dựng) (21/10/2022)