Phòng thí nghiệm LAS-XD

Công văn số 3115/SXD-VLXD ngày 08/3/2023 của Sở Xây dựng v/v thu hồi mã số LAS-XD và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (08/03/2023)
Công văn số 5083/SXD-VLXD ngày 16/05/2022 của Sở Xây dựng về việc phổ biến thông tin chấm dứt hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (17/05/2022)
Công văn số 3033/SXD-VLXD ngày 22/3/2021 của Sở Xây dựng về việc thông tin các phòng thí nghiệm bị đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (22/03/2021)
Thông báo số 8853/TB-SXD-VLXD ngày 05/8/2020 của Sở Xây dựng về việc tạm hoãn kiểm tra tình hình hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 theo Kế hoạch số 8101/KH-SXD-VLXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 (07/08/2020)
Quyết định số 1243/QĐ-SXD-TCCB ngày 28/7/2020 của Sở Xây dựng về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (28/07/2020)
Về báo cáo tình hình hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng năm 2019 và thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ (20/01/2020)