Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công Ty TNHH Phát Đạt House (Các Thông báo số 11758, 11759/TB-SXD-VLXD ngày 30/08/2022 của Sở Xây dựng) (31/08/2022)
Thông báo số 11757/TB-SXD-VLXD ngày 30/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Euro Ceramics (31/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sơn VEGA (Các Thông báo số 11626, 11627/TB-SXD-VLXD ngày 26/08/2022 của Sở Xây dựng) (29/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 11620, 11621, 11622/TB-SXD-VLXD ngày 26/08/2022 của Sở Xây dựng) (29/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất TMDV Đá Nữ Hoàng (Các Thông báo số 11611, 11612, 11613, 11614, 11615, 11616, 11617, 11618, 11619/TB-SXD-VLXD ngày 26/08/2022 của Sở Xây dựng) (29/08/2022)
Thông báo số 11610/TB-SXD-VLXD ngày 26/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần MTV VT (29/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Nhật Minh Anh Stone (Các Thông báo số 11568, 11569, 11570, 11571, 11572/TB-SXD-VLXD ngày 25/08/2022 của Sở Xây dựng) (26/08/2022)
Thông báo số 11566/TB-SXD-VLXD ngày 25/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sơn Tổng hợp Thanh Tùng (26/08/2022)
Thông báo số 11565/TB-SXD-VLXD ngày 25/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Tập đoàn Gama (26/08/2022)
Thông báo số 11545/TB-SXD-VLXD ngày 25/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (25/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH CASA BELLA (Các Thông báo số 11537, 11538, 11539, 11540, 11541/TB-SXD-VLXD ngày 24/08/2022 của Sở Xây dựng) (25/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại VLC (Các Thông báo số 11476, 11477, 11478, 11479, 11480, 11481, 11482, 11483, 11484, 11485, 11486, 11487, 11488, 11489, 11490, 11491, 11492/TB-SXD-VLXD ngày 23/08/2022 của Sở Xây dựng) (24/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại VLC (Các Thông báo số 11451, 11452, 11453, 11454, 11455, 11456, 11457, 11458, 11459, 11460, 11461, 11462, 11463, 11464, 11465, 11466, 11467, 11468, 11469, 11470, 11471, 11472, 11473, 11474, 11475/TB-SXD-VLXD ngày 23/08/2022 của Sở Xây dựng) (24/08/2022)
Thông báo số 11438/TB-SXD-VLXD ngày 23/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH SX TM và DV Phú Lạc Khang (24/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại VLC (Các Thông báo số 11441, 11442, 11443, 11444, 11445, 11446, 11447, 11448, 11449, 11450/TB-SXD-VLXD ngày 23/08/2022 của Sở Xây dựng) (24/08/2022)
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại VLC (Các Thông báo số 11419, 11420, 11421, 11422, 11423, 11424, 11425, 11426, 11427, 11428, 11429, 11430, 11431, 11432, 11433, 11434, 11435, 11436, 11437/TB-SXD-VLXD ngày 23/08/2022 của Sở Xây dựng) (24/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại VLC (Các Thông báo số 11403, 11404, 11405, 11406, 11407, 11408, 11409, 11410, 11411, 11412, 11413, 11414, 11415, 11416, 11417, 11418/TB-SXD-VLXD ngày 23/08/2022 của Sở Xây dựng) (24/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại VLC (Các Thông báo số 11383, 11384, 11385, 11386, 11387, 11388, 11389, 11390, 11391, 11392, 11393, 11394, 11395, 11396, 11397, 11398, 11399, 11400, 11401, 11402/TB-SXD-VLXD ngày 23/08/2022 của Sở Xây dựng) (24/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (Các Thông báo số 11305, 11306, 11307/TB-SXD-VLXD ngày 22/08/2022 của Sở Xây dựng) (23/08/2022)
Thông báo số 11304/TB-SXD-VLXD ngày 22/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH TM và XNK Tân VTP (23/08/2022)