Vật liệu xây dựng

Thông báo số 5600/TB-SXD-VLXD ngày 27/5/2020 của Sở Xây dựng về việc đôn đốc gửi bảng niêm yết giá phục vụ công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ tại Sở Xây dựng quý II/2020 (27/05/2020)
Phổ biến, thông tin Đề án phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 (14/05/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 4 (Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 29/4/2020) (07/05/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 3/2020 (Từ ngày 01/3/2020 đến ngày 31/3/2020) (10/04/2020)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2020 (07/04/2020)
Quyết định số 1170/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 (04/04/2020)
Công văn số 3089/SXD-VLXD ngày 26/3/2020 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ  công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Thành Long Bình (27/03/2020)
Triển khai, phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD (19/03/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 02/2020 (Từ ngày 01/02/2020 đến ngày 28/02/2020) (10/03/2020)
Công văn số 1420/SXD-VLXD ngày 13/02/2020 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương (17/02/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 01/2020 (Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 31/01/2020) (12/02/2020)
Về báo cáo tình hình hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng năm 2019 và thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ (20/01/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 12/2019 (Từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/12/2019) (14/01/2020)
Thông báo số 16924/TB-SXD-VLXD ngày 26/12/2019 về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2019 (30/12/2019)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tháng 11/2019 (Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 30/11/2019) (16/12/2019)
Mẫu công văn đề nghị công bố giá vật liệu xây dựng (27/11/2019)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tháng 10/2019 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019) (16/11/2019)
Công văn số 14382/SXD-VLXD ngày 08/11/2019 về việc triển khai, phổ biến Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (14/11/2019)
Thông tư số 05/2019/TT-SXD ngày 10/10/2019 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (08/11/2019)
Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (14/10/2019)