Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Khôi Minh Tường (Các Thông báo số 13839, 13840, 13841, 13842, 13843, 13844, 13845, 13846, 13847, 13848, 13849, 13850, 13851, 13852, 13853, 13854, 13855, 13856, 13857, 13858, 13859, 13860, 13861, 13862, 13863, 13864, 13865, 13866, 13867, 13868/TB-SXD-VLXD ngày 12/10/2022 của Sở Xây dựng) (14/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 13755, 13756, 13757, 13758, 13759, 13760, 13761, 13762, 13763, 13764, 13765, 13766, 13767, 13768, 13769, 13770, 13771, 13772, 13773, 13774, 13775, 13776, 13777, 13778, 13779, 13780, 13781, 13782, 13783, 13784, 13785/TB-SXD-VLXD ngày 11/10/2022 của Sở Xây dựng) (14/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 13755, 13756, 13757, 13758, 13759, 13760, 13761, 13762, 13763, 13764, 13765, 13766, 13767, 13768, 13769, 13770, 13771, 13772, 13773, 13774, 13775, 13776, 13777, 13778, 13779, 13780, 13781, 13782, 13783, 13784, 13785/TB-SXD-VLXD ngày 11/10/2022 của Sở Xây dựng) (14/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Casa Bella (Các Thông báo số 13656, 13657, 13658, 13659, 13660, 13661, 13662, 13663, 13664/TB-SXD-VLXD ngày 10/10/2022 của Sở Xây dựng) (14/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 13795, 13796, 13797, 13798, 13799, 13800, 13801, 13802, 13803, 13804, 13805, 13806, 13807, 13808, 13809, 13810, 13811, 13812, 13813, 13814, 13815, 13816, 13817, 13818, 13819, 13820, 13821, 13806/TB-SXD-VLXD ngày 11/10/2022 của Sở Xây dựng) (13/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy (Các Thông báo số 13786, 13787, 13788/TB-SXD-VLXD ngày 11/10/2022 của Sở Xây dựng) (13/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Hà Linh Phương Hoa Cương (Các Thông báo số 13822, 13823, 13824, 13825, 13826/TB-SXD-VLXD ngày 11/10/2022 của Sở Xây dựng) (13/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Quang Vinh (Các Thông báo số 13789, 13790, 13791, 13792, 13793, 13794/TB-SXD-VLXD ngày 11/10/2022 của Sở Xây dựng) (13/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Nhật Minh Anh Stone (Các Thông báo số 13671, 13672, 13673, 13674, 13675, 13676, 13677, 13678, 13679, 13680, 13681, 13682/TB-SXD-VLXD ngày 10/10/2022 của Sở Xây dựng) (13/10/2022)
Thông báo số 13683/TB-SXD-VLXD ngày 10/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sài Gòn Ca Sa (13/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Việt Ca Maple (Các Thông báo số 13440, 13441, 13442, 13443, 13444, 13445, 13446, 13447, 13448, 13449/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng) (06/10/2022)
Công văn số 13466/SXD-VLXD ngày 05/10/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Anh Việt Úc (06/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 13450, 13451, 13403/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng) (05/10/2022)
Thông báo số 13194/TB-SXD-VLXD ngày 29/09/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Kính Phương Đông (05/10/2022)
Thông báo số 13406/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Hiệp Hòa House (05/10/2022)
Thông báo số 13407/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH SX TM & DV Phú Lạc Khang (05/10/2022)
Thông báo số 13408/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (05/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 13404, 13405/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng) (05/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (Các Thông báo số 13195, 13196/TB-SXD-VLXD ngày 29/09/2022 của Sở Xây dựng) (05/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 13197, 13198, 13199, 13200, 13201, 13202, 13203, 13204, 13205, 13206, 13207, 13208, 13209, 13210, 13211, 13212, 13213, 13214, 13215, 13216, 13217, 13218, 13219, 13220, 13221, 13222/TB-SXD-VLXD ngày 29/09/2022 của Sở Xây dựng) (05/10/2022)