Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8520, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8547, 8548, 8549/TB-SXD-VLXD ngày 06/07/2022 của Sở Xây dựng) (07/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 8470, 8471, 8472, 8473, 8474/TB-SXD-VLXD ngày 06/07/2022 của Sở Xây dựng) (07/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8484, 8485, 8486, 8487, 8488, 8489, 8490, 8491, 8492, 8493, 8494, 8495, 8496, 8497, 8498, 8499, 8500, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512/TB-SXD-VLXD ngày 06/07/2022 của Sở Xây dựng) (07/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Hiệp Hòa House (Các Thông báo số 8550, 8551, 8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557, 8558, 8559, 8560, 8561, 8562, 8563/TB-SXD-VLXD ngày 06/07/2022 của Sở Xây dựng) (07/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV XNK Gia Nghi (Các Thông báo số 8467, 8468, 8469/TB-SXD-VLXD ngày 06/07/2022 của Sở Xây dựng) (07/07/2022)
Thông báo số 8462/TB-SXD-VLXD ngày 06/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (07/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Hà Linh Phương Hoa Cương (Các Thông báo số 8260, 8261, 8262, 8263, 8264, 8265, 8266, 8267, 8268, 8269, 8270, 8271, 8272, 8273, 8274, 8275, 8276, 8277, 8278, 8279, 8280, 8281/TB-SXD-VLXD ngày 04/7/2022 của Sở Xây dựng) (06/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương Mại Cao Minh Khang (Các Thông báo số 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8218, 8219, 8220, 8221, 8222/TB-SXD-VLXD ngày 04/7/2022 của Sở Xây dựng) (06/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (Các Thông báo số 8183, 8184/TB-SXD-VLXD ngày 04/7/2022 của Sở Xây dựng) (06/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang (Các Thông báo số 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8180, 8181, 8182/TB-SXD-VLXD ngày 04/7/2022 của Sở Xây dựng) (06/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương Mại Cao Minh Khang (Các Thông báo số 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8128, 8129, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136/TB-SXD-VLXD ngày 01/7/2022 của Sở Xây dựng) (06/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt (Các Thông báo số 8067, 8068, 8069, 8070, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100/TB-SXD-VLXD ngày 01/7/2022 của Sở Xây dựng) (06/07/2022)
Thông báo số 8066/TB-SXD-VLXD ngày 01/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Tuấn Thắng (06/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang (Các Thông báo số 8344, 8345, 8346, 8347, 8348, 8349, 8350, 8351, 8352, 8353, 8534, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8369, 8370, 8371, 8372, 8373, 8374, 8375, 8376, 8377, 8378, 8379, 8380, 8381/TB-SXD-VLXD ngày 05/07/2022 của Sở Xây dựng) (06/07/2022)
Thông báo số 7892/TB-SXD-VLXD ngày 30/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (30/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 7829, 7830, 7831, 7832/TB-SXD-VLXD ngày 29/6/2022 của Sở Xây dựng) (30/06/2022)
Thông báo số 7828/TB-SXD-VLXD ngày 29/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính & Gương Phương Nam (30/06/2022)
Thông báo số 7827/TB-SXD-VLXD ngày 29/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Vĩnh Phú Quý (30/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH VIỆT CA MAPLE (Các Thông báo số 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820/TB-SXD-VLXD ngày 28/6/2022 của Sở Xây dựng) (30/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng nhập khẩu của Công ty TNHH FM TRADING (Các Thông báo số 7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795/TB-SXD-VLXD ngày 28/6/2022 của Sở Xây dựng) (29/06/2022)