Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thiên Phú (Các Thông báo số 18462, 18463, 18464, 18465, 18466, 18467, 18468/TB-SXD-VLXD ngày 29/12/2022 của Sở Xây dựng) (30/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy (Các Thông báo số 18421, 18422, 18423, 18424, 18425, 18426, 18427, 18428, 18429, 18430, 18431, 18432, 18433, 18434, 18435, 18436, 18437, 18438, 18439, 18440, 18441, 18442, 18443, 18444, 18445, 18446/TB-SXD-VLXD ngày 29/12/2022 của Sở Xây dựng) (30/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Đá Hưng Phát (Các Thông báo số 18447, 18448, 18449, 18450, 18451, 18452/TB-SXD-VLXD ngày 29/12/2022 của Sở Xây dựng) (30/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu số 15/GIHAN đến số 27/GIHAN ngày 16/12/2022 của Công ty TNHH TM DV XNK GI HAN (Các Thông báo số 18243, 18244, 18245, 18246/TB-SXD-VLXD ngày 27/12/2022 của Sở Xây dựng) (30/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 18391, 18392, 18393, 18394, 18395, 18396, 18397, 18398, 18399, 18400, 18401, 18402, 18403, 18404, 18405, 18406, 18407, 18469, 18408, 18409, 18410, 18411, 18412, 18413, 18414, 18415, 18416, 18417, 18420/TB-SXD-VLXD ngày 29/12/2022 của Sở Xây dựng) (30/12/2022)
Thông báo số 18247/TB-SXD-VLXD ngày 27/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH ICS Toàn Cầu (30/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Gạch men Phương Nam (Các Thông báo số 18233, 18234/TB-SXD-VLXD ngày 27/12/2022 của Sở Xây dựng) (30/12/2022)
Thông báo số 18186/TB-SXD-VLXD ngày 26/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Fico (28/12/2022)
Thông báo số 18154/TB-SXD-VLXD ngày 26/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Pado (28/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu ANH TG (Các Thông báo số 18147, 18148, 18149, 18150, 18151, 18152, 18153/TB-SXD-VLXD ngày 26/12/2022 của Sở Xây dựng) (28/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 18132, 18133, 18134, 18135, 18136, 18137, 18138, 18139, 18140, 18141, 18142, 18143, 18144, 18145, 18146/TB-SXD-VLXD ngày 26/12/2022 của Sở Xây dựng) (28/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH TM DV XNK GI HAN (Các Thông báo số 18123, 18124, 18125, 18126, 18127, 18128, 18129, 18130, 18131/TB-SXD-VLXD ngày 26/12/2022 của Sở Xây dựng) (28/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số của Công ty TNHH TM DV XNK Tường Vy (Các Thông báo số 18111, 18112, 18113, 18114, 18115, 18116, 18117, 18118, 18119, 18120, 18121, 18122/TB-SXD-VLXD ngày 26/12/2022 của Sở Xây dựng) (28/12/2022)
Thông báo số 18110/TB-SXD-VLXD ngày 26/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (28/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (Các Thông báo số 17999, 17800, 18001/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2022 của Sở Xây dựng) (28/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại NIPPON (Các Thông báo số 17992, 17993, 17994, 17995, 17996, 17997, 17998/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2022 của Sở Xây dựng) (28/12/2022)
Thông báo số 17991/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Đầu tư và thương mại vật liệu xây dựng Hải Nam (28/12/2022)
Thông báo số 17990/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH SX TM & DV Phú Lạc Khang (28/12/2022)
Thông báo số 17967/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đá Nữ Hoàng (28/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Trung Ấn GRANITE (Các Thông báo số 17865, 17866/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2022 của Sở Xây dựng) (22/12/2022)